Regionální stálá konference (RSK) - Webové stránky pro Sekretariát Regionální stálé konference (RSK)

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Regionální stálá konference (RSK) | « Zpět

Regionální stálá konference (RSK)

V rámci programového období 2014 - 2020 jsou nově uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenze se rozumí zacílení intervencí Evropských strukturálních a investičních fondů do specifických typů území České republiky v souladu s Národním dokumentem k územní dimenzi, které podporují jednak konkurenceschopnost celé ČR a zohledňují regionální konkurenceschopnost, snižování disparit a environmentální udržitelnost.

V jednotlivých územích (krajích) tak dochází k dialogu o územních potřebách a prioritách prostřednictvím partnerské platformy, tedy tzv. Regionální stálé konference (RSK), která se podílí na plánování, přípravě a realizaci územní dimenze na území Jihočeského kraje. Činnost RSK napomáhá ke společné vizi o směřování podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů, přinese výsledky ve formě efektivního zohlednění územních disparit a pozitivních dopadů souvisejících s rozvojovými činnostmi. Na úrovni je zpracován a aktualizován Regionální akční plán (RAP), jehož úkolem je provázat potřeby a rozvojové aktivity jednotlivých aktérů na území Jihočeského kraje s aktivitami financované prostřednictvím operačních programů a dalších zdrojů.

  • Postavení Regionální stálé konference je zakotveno v Dohodě o partnerství, jakožto hlavním strategickým dokumentem ČR pro čerpání finančních prostředků v programovém období 2014 - 2020
  • Platforma pro vzájemný dialog partnerů regionu napomáhající lepší koordinaci aktivit v kraji ve vazbě na čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů
  • Zajišťuje efektivní tvorbu a realizaci Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
  • Regionální stálá konference Jihočeského kraje bude prostřednictvím svého zvoleného zástupce partnersky spolupracovat s Národní stálou konferencí zřizovanou Ministerstvem pro místní rozvoj

Role Regionální stálé konference

Plánování a koordinace

  • definuje společnou představu o potřebách směřování evropské a národní pomoci do území pomocí Regionálního akčního plánu. Spolupracuje s ostatními platformami, které se věnují rozvoji regionu (tým regionální RIS3 strategie, pracovní skupiny pro integrované nástroje, strategické expertní skupiny kraje, pakt zaměstnanosti).

Iniciace

  • dává doporučení řídícím orgánům prostřednictvím Národní stálé konference pro území a věcné zaměření výzev.

Monitorování a vyhodnocování

  • sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu, průběžně vyhodnocuje plnění Regionálního akčního plánu.

Informování a propagace

  • informuje potencionální žadatele o příležitostech, které evropské fondy pro rozvoj území přinášejí.

Zajištění činnosti probíhá pomocí sekretariátu Regionální stálé konference a je realizováno prostřednictvím projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2016 - 2017" v rámci Operačního programu Technická pomoc, spolufinancovaného Evropskou unií.

 

Složení RSK

Počet členů

Zástupci Jihočeského kraje

5

Zástupce statutárních měst zastoupených nositelem IPRÚ

1

Zástupci středně velkých měst

2

Zástupci malých měst

2

Zástupce za venkov - SMS ČR

1

Zástupce za venkov - SPOV

1

Zástupce Strategie inteligentní specializace (RIS3)

1

Zástupce krajské sítě MAS

1

Zástupce krajské hospodářské komory

1

Zástupce nestátních neziskových organizací

1

Zástupci akademického sektoru (JČU, VŠTE)

2

Zástupce Agentury pro sociální začleňování

1

Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR

1

Zástupce Jihočeské centrály cestovního ruchu

1

Stálý host Ministerstva pro místní rozvoj ČR

1

Stálý host Biskupství českobudějovické

1

Stálý host Ekumenické rady církví v České republice

1

Stálý host Centrum regionálního rozvoje

1

 Stálý host Národní ústav pro vzdělávání

1

Členové a stálí hosté Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje


 

Statut_RSK_pro_uzemi_Jihoceskeho_kraje

Jednaci_rad_RSK_pro_uzemi_Jihoceskeho_kraje