Integrované nástroje - Webové stránky pro Sekretariát Regionální stálé konference (RSK)

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Integrované nástroje | « Zpět

Integrované nástroje

Nastavení regionální politiky ČR a politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti pro programové období 2014 - 2020 klade důraz na územní dimenzi s cílem věcně a zejména územně koncentrovat finanční prostředky u realizovaných intervencí do oblastí s největšími problémy či nejsilnějším rozvojovým potenciálem. Jedním z prostředků pro uplatnění územní dimenze jsou integrované nástroje.

Využití integrovaných nástrojů je podmíněno zpracováním kvalitních strategických dokumentů pro rozvoj daného území, které musí vycházet z již existujících místních koncepčních dokumentů, musí být v souladu se strategickými dokumenty na úrovni krajů, ČR a EU a musí se opírat o relevantní datové analýzy.

Na základě usnesení vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020. Tento pokyn definuje typy integrovaných nástrojů pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území (ITI, IPRÚ a CLLD) a zároveň obsahuje závazné pokyny pro přípravu, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a vyhodnocování integrovaných strategií rozvoje území.

Integrovaná územní investice (ITI)

Integovaná územní investice (dále jen "ITI") představuje realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území s využitím financování z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Počet ITI je v ČR vymezen počtem metropolitních oblastí definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 a rozšířen usnesením vlády z r. 2013. Zahrnuje tyto aglomerace:

 • pražská - středočeská
 • brněnská
 • ostravská
 • plzeňská
 • hradecko - pardubická
 • ústecko - chomutovská
 • olomoucká

Metropolitní oblasti jsou identifikovány jako ty, která mají nejsilnější růstový potenciál a mají výraznou měrou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti celé ČR. Jejich rozvoj je tedy vhodné podpořit prostřednictvím intervencí do oblastí, které by měly být katalyzátorem dalšího růstu, a proto se v rámci ITI předpokládá převážně realizaci větších, investičně náročnějších projektů s potenciálně významným dopadem pro řešená území, projektů, které by bez příspění ESIF byly jen stěží realizovatalné.

Předpokladem pro realizaci ITI je kvalitně zpracovaná integrovaná strategie, tedy dokument, který na základě analýzy pojmenuje problémy a potřeby dané metropolitní oblasti, navrhuje cílové stavy a definuje řešení problémů a příležitostí prostřednictvím konkrétních opatření a aktivit v souladu s cíli a investičními prioritami EU.

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) představují nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím, jež se nacházejí mimo metropolitní oblasti využívající nástroj ITI.

Nástroj IPRÚ bude možné realizovat v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Zlínu a Liberci-Jablonci nad Nisou pro území zahrnující město  a jeho funkční zázemí. Mladá Boleslav je významným průmyslovým centrem a významným zdrojem růstu celé ekonomiky ČR, v případě dalších měst se jedná o regionálně významné aglomerace. V těchto územích budou řešeny intervence se zaměřením na:

 • veřejné služby (především sociální)
 • vzdělávání a trh práce
 • dopravní obslužnost
 • oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury

Dále pak může být řešena oblast propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich nástrojů výstupů do praxe, inovace a podnikání, dobudování potřebných infrastruktur, které jsou pro následný rozvoj naprosto nezbytné a bez jejichž realizace by hrozilo zaostávání nejen samotného regionálního centra, ale také celého přilehlého regionu. Dále řešení problémů a potřeb (systémově navazující na programové období 2007 - 2013) s modifikací pro potřeby města a jeho funkčního zázemí (vyčleňování alokací v rámci programů ESI fondů a územně specifické výzvy pro projekty z těchto IPRÚ, včetně slmuvního zajištění).

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je místní rozvoj vedený místními akčními skupinami, který se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislotech, vytváření sítí a příp. spolupráci MAS.

Komunitně vedený místní rozvoj je využit ve venkovsém území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 tis. obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 tis. obyvatel a nebude menší než 10 tis. obyvatel.

Hlavní témata řešená CLLD:

 • Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti uplatnění uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst ve venkově, snížení vnitřní diferenciace trhu práce v rámci místních akčních skupin mezi městem a venkovem zvýšením podílu pracovních míst na venkově.
 • Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jeho kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí ve venkovském prostoru.
 • Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti.
 • Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský potenciál, atraktivita prostředí, alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a oživení kulturního života).
 • Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském prostoru.
 • Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytvářením podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (např. sociálních, zdravotních a návazných).
 • Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru, podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění technických a netechnických inovací.
 • Realizace pozemkových úprav a současně s tím realizace dalších opatření zlepšujících biodiverzitu, vodní režim v krajině, snižující erozní ohroženost půdy a zvyšující estetickou hodnotu krajiny.
 • Snížení počtu malých zdrojů znečištění, podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu znovuvyužití odpadů, recyklace a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny.
 • Realizace projektů pro využití místních potenciálů pro úspory energie a výroby energie z OZE.
 • Zachování a obnova propojenosti a prostupnosti krajiny, posílení retenční schopnosti krajiny včetně ochrany před povodněmi, koordinace agroenvironmentálních opatření pro zlepšení vzhledu krajiny.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje mohou kromě jiného napomoci také k řešení problémů obyvatel lokalit ohrožených sociálním vyloučením, avšak primárně by se mělo jednat o strategie rozvojové, jak vyplývá z jejich názvu.