Integrovaný regionální operační program

SC 1.1 Zvýšení regionální politiky mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury na síť TEN-T

Výzva č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II., ukončení příjmu žádostí o podporu 21 .12. 2018

Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II a III třídy - Integrované projekty ITI, posunutí data ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 10. 2022 na 31. 12. 2019

Výzva č. 40 Vybrané silnice II. a III. třídy - Integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022


Výzva č. 1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy, ukončena

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Výzva č. 72 Cyklodoprava II, ukončena

Výzva č. 73 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II, ukončena

Výzva č. 50 Udržitelná doprava - Integrované projekty ITI, ukončena

Výzva č. 51 Udržitelná doprava - Integrované projekty IPRÚ, ukončena

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Výzva č. 36 Stanice Integrovaného záchranného systému, ukončena

Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska IZS, ukončena

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Výzva č. 84 Sociální bydlení - integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2019.

Výzva č. 61 Sociální infrastruktura - Integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 60 Sociální infrastruktura - Integrované projekty ITI, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022


Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center, ukončena

Výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II, ukončena

Výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III. ukončena

Výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II, ukončena

Výzva č. 79 Sociální bydlení II. ukončena

Výzva č. 81 Rozvoj sociálních služeb II. ukončena

Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II., ukončena

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Výzva č. 63 Sociální infrastruktura - Integrované projekty ITI, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 64 Sociální podnikání - Integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022 


Výzva č. 43 Sociální podnikání II., ukončena

Výzva č. 44. Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II., ukončena

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II, ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 7. 2020


Výzva č. 54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče, ukončena

Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, ukončena

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života, ukončení příjmu žádostí o podporu 27. 9. 2019

Výzva č. 58 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - Integrované projekty ITI, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 59 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - Integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádosti o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádosti o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI, ukončení příjmu žádosti o podporu 31. 10 2022

Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL), ukončena

Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, ukončena

Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL), ukončena

Výzva č. 88. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II., ukončena

Výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II., ukončena

 

SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III. ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 11. 2019


Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II, ukončena

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - Integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - Integrované projekty ITI, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022


Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II., ukončena

Výzva č. 25 Knihovny, ukončena

Výzva č. 76 Muzea II., ukončena

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, ukončena

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost, ukončena

Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II, ukončena

Výzva č. 26 Egovernment I., ukončena

Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., ukončena

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Výzva č. 2 Územní plány, ukončena

Výzva č. 3 Regulační plány, ukončena

Výzva č. 9 Územní studie, ukončena

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Výzva č. 85 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31.12. 2019

Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 53 Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 55 Kulturní dědictví - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 65 Sociální podnikání - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31.10.2022

SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, ukončena

SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Výzva č. 8 Technická pomoc, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 3. 2023