Integrované plány rozvoje území

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) představují nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím, jež se nacházejí mimo metropolitní oblasti využívající nástroj ITI.

Nástroj IPRÚ je realizován v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Zlíně a Liberci-Jablonci nad Nisou pro území zahrnující samotné město a jeho funkční zázemí. Zatímco Mladá Boleslav je významným průmyslovým centrem a významným zdrojem ekonomického růstu celé ekonomiky ČR, v případě dalších měst se jedná spíše o regionálně významné aglomerace. V rámci IPRÚ jsou řešeny intervence se zaměřením na:

  • veřejné služby (především sociální)
  • vzdělávání a trh práce
  • dopravní obslužnost
  • oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury

Mimo výše zmíněné, může být řešena také oblast propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe, inovací a podnikání, dobudování potřebných infrastruktur, které jsou pro následný rozvoj naprosto nezbytné a bez jejichž realizace by hrozilo zaostávání nejen samotného regionálního centra, ale také celého přilehlého regionu. Dále mohou být řešeny problémy a potřeby (systémově navazující na programové období 2007-2013) s modifikací potřeb měst a jeho funkčního zázemí (vyčleňování alokací v rámci programů ESIF a územně specifické výzvy pro projekty z těchto IPRÚ, včetně smluvního zajištění).