KAP

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji (KAP)

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji I. je hlavním synteticko-analytickým výstupem zpracovaným v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001. Jeho cílem je plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy Jihočeského kraje i jednotlivých škol v souladu s potřebami trhu práce, a to pro období KAP I, které probíhá mezi roky 2016–2018. V roce 2019 bude zpracován nový programový dokument KAP II.

Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji I. (dokument KAP) vychází z předešlých analytických dokumentů vzniklých v rámci projektu KAP: Analýza potřeb v území, která definovala problémy a návrhy opatření, dále z Analýzy potřeb ve školách vypracované na základě dat získaných z dotazníku Národního ústavu pro vzdělávání a z Prioritizace potřeb, jenž vznikla jako průnik těchto dvou předešlých analytických dokumentů. Dokument KAP byl zpracován realizačním týmem KAP za součinnosti a úzké spolupráce s odborným garantem a s partnery v území (pracovními týmy a Pracovní skupinou Vzdělávání) v souladu s metodickým dokumentem Postupy KAP (příloha č. 2 výzvy MŠMT Krajské akční plány rozvoje vzdělávání), metodickým listem č. 5 Sestavení krajského akčního plánu (Národní ústav pro další vzdělávání) a jeho Zpřesňující přílohou.

Tento dokument rozčleňuje zamýšlené cíle dle výše jejich důležitosti - Prioritizace potřeb do prioritních skupin s nejvyšší, střední a nižší důležitostí. Každá tato prioritní skupina je dále rozčleněna do oblastí, které odpovídají Klíčovým tématům KAP rozšířeným o nepovinná témata, jež byla na základě požadavků z území nadále rozvedena o další pro území důležitá témata. K tématům byly přiřazeny obecné a dílčí cíle (opatření), které jsou nadále rozvedeny do činností (aktivit), k nimž jsou připojena kritéria splnění, díky kterým bude moci být sledován a vyhodnocován posun při plnění jednotlivých opatření, dále předpoklady realizace (podmínky, které by měly nastat, aby byla činnost realizována) i časový horizont, v němž by mělo dojít k jejich realizaci.

KAP řeší zejména rozvoj středních a vyšších odborných škol v Jihočeském kraji, leč některá klíčová témata jsou průřezová a zahrnují i oblast předškolního a základního vzdělávání. Nejedná se však o novou strategii, ale o konkretizaci záměrů a cílů vyplývajících ze strategických dokumentů, které již byly v kraji vytvořeny (např. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji).

Níže je uvedena tabulka, která přehledně shrnuje obecné priority, jejich obecné cíle a dílčí cíle náležící k těmto obecným cílům, přičemž ke každému obecnému cíli jsou přiřazeny dílčí cíle ze všech prioritních skupin, tedy skupiny s potřebami s nejvyšší důležitostí (A), skupiny s potřebami se střední důležitostí (B), popř. skupiny s potřebami s nižší důležitostí (C).

Dokument dále pokračuje rozčleněním do prioritních skupin tak, jak je stanovuje metodický list č. 5 Sestavení krajského akčního plánu, tedy: A. Potřeby s nejvyšší důležitostí, B. Potřeby se střední důležitostí, C. Potřeby s nejnižší důležitostí.

Webové stránky Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

Zápis z jednání Výběrové komise výzvy KAP