Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Přehled otevřených výzev pro období 2014-2020 je k dispozici na webových stránkách OP VVV.

PO 1 IP 1 SC 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II, ukončena

Výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury, ukončena

Výzva č. 02_16_019 Excelentní výzkum, ukončena

Výzva č. 02_17_043 Teaming II, ukončena

Výzva č. 02_17_043 Teaming II, ukončena

PO 1 IP 1 SC 2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Výzva č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI, ukončena

Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum, ukončena

Výzva č. 02  16  026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, ukončena

Výzva č. 02  17  049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI, ukončena

PO 1 IP 1 SC 3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

 

PO 1 IP 1 SC 4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

Výzva č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni IIukončena

Výzva č. 02_16_040 Strategické řízení VaVal na národní úrovni I, ukončena

PO 2 IP 1 SC 1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II, ukončena

PO 2 IP 1 SC 2 Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů

Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II, ukončena

PO 2 IP 1 SC 3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Výzva č. 031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách, ukončena

PO 2 IP 1 SC 4 Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

 

PO 2 IP 1 SC 5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

Výzva č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV, ukončena

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizacíukončena

Výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III, ukončena

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II, ukončena

Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II, ukončena

Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, ukončena

Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, ukončena

Výzva č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF, ukončena

Výzva č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků  -  MSCA-IF II, ukončena

PO 2 IP 2 SC 1 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II, ukončena

Výzva č. 044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, ukončena

PO 3 IP 1 SC 1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Výzva č. 02_18_063 a 02 18 064 Šablony II, ukončena

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II, ukončena

Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, ukončena

Výzva č. 02_16_036 Implementace strategií digitálního vzdělávání I, ukončena

Výzva č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I, ukončena

Výzva č. 02_16_020 Individuální projekty systémové II, ukončena

PO 3 IP 1 SC 2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů IIukončena

Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, ukončena

Výzva č. 02_18_063 a 02 18 064 Šablony II, ukončena

Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR, ukončena

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR, ukončena

Výzva č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I, ukončena

Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, ukončena

Výzva č. 02 16 032 Budování kapacit pro rozvoj škol II, ukončena

Výzvy č. 02_16_035 a č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, ukončena

Výzva č. 02_15_001, ukončena

Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, ukončena

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II, ukončena

PO 3 IP 1 SC 3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 3. 2022

Výzva č. 02 16 032 Budování kapacit pro rozvoj škol II, ukončena

Výzva č. 02 15 001, ukončena

Výzva č. 02 17 052 Individuální projekty systémové III, ukončena

Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, ukončena

PO 3 IP 1 SC 4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů IIukončena

Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice, ukončena

Výzva č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II, ukončena

Výzva č. 02_16_38 Pregraduální vzdělávání, ukončena

PO 3 IP 1 SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Prahaukončena

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů IIukončena

Výzva č. 02_18_063 a 02 18 064 Šablony II, ukončena

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II, ukončena

Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR, ukončena

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR, ukončena

Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány vzdělávání II, ukončena

Výzva č. 02_16_020 Individuální projekty systémové II, ukončena

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy,  ukončena

Výzva č. 02_16_035 a č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro SŠ a VOŠ I, ukončena

Výzva č. 02 16 034 Implementace Krajských akčních plánů I, ukončena

Výzva č. 02_15_001, ukončena

PO 3 IP 2 SC 1 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Prahaukončena

Výzva č. 02_15_001, ukončena

PO 3 IP 3 SC 1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Prahaukončena

Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)ukončena

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR, ukončena

Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR, ukončena

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, ukončena

Výzva č. 02_16_035 a č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, ukončena

Výzva č. 02_15_001, ukončena

Výzva č. 02 17 051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality, ukončena

Výzva č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II, ukončena

PO 4 SC 1 Zajištění efektivní administrace

Výzva č. 02 17 45 Individuální projekty technické pomoci, ukončení příjmu žádostí o podporu do vyčerpání alokace nejpozději do 30. 12. 2022

Výzva č. 02_16_009 Technická pomoc, ukončena

PO 4 SC 2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity

Výzva č. 02 17 45 Individuální projekty technické pomoci, ukončení příjmu žádostí o podporu do vyčerpání alokace nejpozději do 30. 12. 2022

Výzva č. 02_16_009 Technická pomoc, ukončena