Operační program Zaměstnanost

Přehled otevřených výzev pro období 20142020 je k dispozici na webových stránkách OP Z.

Informace o období 20212027 zde.

SC 1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

Výzva č. 123 Zvýšení zaměstnanosti cílových skupin na trhu práceukončena

Výzva č. 121 Nástroje APZ IIukončena

Výzva č. 90 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1, ukončena

Výzva č. 084 Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR, ukončena

Výzva č. 075 Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce, ukončena

Výzva č. 068 Podpora zaměstnanosti cílových skupin, ukončena

Výzva č. 046 Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ), ukončena

Výzva č. 045 Integrované územní investice (ITI), ukončena

Výzva č. 010 Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZukončena

SC 1.1.2 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruka pro mládež

Výzva č. 004 Záruka pro mladé, ukončena

SC 1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Výzva č. 132 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu, ukončena

Výzva č. 131 Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnanců v hl. m. Praze, ukončena

Výzva č. 130 Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu, ukončena

Výzva č. 112 Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu, ukončena

Výzva č. 107 Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu, ukončena

Výzva č. 101 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahuukončena

Výzva č. 077 Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu, ukončena

Výzva č. 073 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. město Prahu, ukončena

Výzva č. 69 Podpora péče o nejmenší děti v mikro

jeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu), ukončena

Výzva č. 050 Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony, ukončena

SC 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Výzva č. 138 Antivirus Aukončena

Výzva č. 110 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!, ukončena

Výzva č. 094 Budování kapacit sociálních partnerů II, ukončena

Výzva č. 93 Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním IIukončena

Výzva č. 079 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. ukončena 

Výzva č. 060 Vzdělání - společná cesta k rozvoji!, ukončena

Výzva č. 054 Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace, ukončena

Výzva č. 021 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateliukončena

SC 1.3.2 Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

Výzva č. 138 Antivirus Aukončena

Výzva č. 110 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!, ukončena

Výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II, ukončena

Výzva č. 93 Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním IIukončena

Výzva č. 079 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu, ukončena

Výzva č. 054 Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace, ukončena

Výzva č. 043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců, ukončena

SC 1.4.1 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti

Výzva č. 122 Rozvoj služeb zaměstnanostiukončena

Výzva č. 011 Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČRukončena

SC 1.4.2 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání

Výzva č. 020 Výzva na rozvoj dalšího profesního vzděláváníukončena

SC 1.5.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad

 

SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Výzva č.108 Podpora programu Housing First (Bydlení především), ukončena

Výzva č. 088 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva), ukončena

Výzva č. 076 Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny, ukončena

Výzva č. 064 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva), ukončena

Výzva č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzvaukončena

Výzva č. 049 Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) - průběžná výzva, ukončena

Výzva č. 048 Integrované územní investice (ITI) - průběžná výzva, ukončena

Výzva č. 005 Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, ukončena

SC 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

Výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání, ukončena

Výzva č. 016 Výzva pro systémové projekty realizované MPSV - soc. podnikání, ukončena

SC 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Výzva č. 137 Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EUukončena

Výzva č. 128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí, ukončena

Výzva č.108 Podpora programu Housing First (Bydlení především), ukončena

Výzva č. 106 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni, ukončena

Výzva č. 098 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce, ukončena

Výzva č. 089 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci, ukončena

Výzva č. 076 Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny, ukončena

Výzva č. 071 Zlepšování přístupu k službám, ukončena

Výzva č. 066 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci, ukončena

Výzva č. 063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni, ukončena

Výzva č. 038 Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV, ukončena

Výzva č. 030 Úřad vlády ČR (systémové projekty), ukončena

Výzva č. 029 Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva, ukončena

Výzva č. 017 Systémové projekty realizované MPSV a ÚMPOD, ukončena

Výzva č. 007 Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje), ukončena

SC 2.2.2 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity

Výzva č. 114 Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků, ukončena

Výzva č. 039 Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové), ukončena

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Výzva č. 047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvojeukončena

SC 3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ

Výzva č. 082 Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné správě, ukončena

Výzva č. 083 Nová řešení pro tíživé sociální problémyukončena

Výzva č. 059 Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže, ukončena

Výzva č. 018 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ, ukončena

SC 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže

Výzva č. 109 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), ukončena

Výzva č. 92 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), ukončena

Výzva č. 080 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), ukončena

Výzva č. 058 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), ukončena

Výzva č. 025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správyukončena

Výzva č. 019 Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 20142020, ukončena

SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

Výzva č. 109 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), ukončena

Výzva č. 92 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), ukončena

Výzva č. 058 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), ukončena

Výzva č. 025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správyukončena

Výzva č. 019 Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 20142020, ukončena

SC 5.1.1 Zajistit řádnou implementaci OPZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci programu