PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Ministerstvo zveřejnilo aktualizaci programového dokumentu OP JAK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uveřejnilo aktualizovaný návrh programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Aktualizované znění již obsahuje údaje o finančních alokacích, kategorizaci intervencí a cílových hodnotách indikátorů. Programový dokument bude řídící orgán OP JAK dále aktualizovat o výstupy z neformálního dialogu s Evropskou komisí a případné vstupy z finální verze Dohody o partnerství či finální verze nařízení k fondům EU pro období 2021-2027.

Pozvánka na konferenci o problematice dostupnosti bydlení pro lidi bez domova

Tým profesora Potůčka pomáhá lidem bez domova k novému bydlení. Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd dlouhodobě spolupracuje s veřejnou správou a hledá efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení. Členové týmu ve spolupráci se zástupci veřejné správy organizují ve dnech 25. a 26. března 2021 konsensuální konferenci s názvem „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení.

Je vyhlášena výzva pro nestátní neziskové organizace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace. Připraveno je pro ně 35 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 7. dubna 2021.
Výzva k podávání žádostí o dotace v roce 2021 se týká následujících oblastí: Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí, Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni.

Webinář "Investice v obcích a městech 2021"

Agentura CzechInvest Vás zve na webinář s názvem Investice v obcích a městech 2021. Města i obce letos čelí nebývalé výzvě. Vyrovnávají se s dopady koronavirové pandemie a daňových úprav do obecních rozpočtů, ve kterých náhle chybí prostředky na realizaci mnoha plánovaných projektů. Proto Vám chtějí, regionálním zástupcům těchto území, ukázat možnosti financování investičních záměrů v roce 2021, a to zejména prostřednictvím: 

Webinář „Permakultura v praxi, aneb jedlé zahrady ve městě a výukové zahrady pro děti jako komunitní akce“

Ve středu 13. 1. 2021 v 9:00 hod. se uskuteční webinář „Permakultura v praxi, aneb jedlé zahrady ve městě a výukové zahrady pro děti jako komunitní akce“. Dozvíte se o zkušenostech s různými komunitními projekty, například o komunitní zahradě Bez plotu na pěší zóně uprostřed města Žamberka, nebo o přírodních výukových zahradách pro školy a školky budovaných z místních zdrojů společně s dětmi a rodiči.

Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo podmínky podpory REACT-EU

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) upřesnilo podmínky podpory z investičního nástroje REACT-EU. Bližší parametry podpory a seznam přístrojové techniky je k dispozici na webu MZ ČRREACT-EU je novým evropským investičním nástrojem, který představuje mimořádné dodatečné zdroje při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19. Značná část finančních prostředků v objemu cca 15,2 mld.

Prodloužení 94. výzvy IROP

Řídící orgán IROP oznámil, že dne 21. 12. 2020 z důvodu časově náročné přípravy projektů prodloužil příjem žádostí do 94. výzvy IROP „Digitalizace stavebního řízení“. Žádosti o podporu je možné podávat do 26. 2. 2021 do 16:00. Aktualizované znění výzvy je k dispozici pod tímto odkazem.

 

Obce a veřejnost mohou připomínkovat návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a také Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na rozvoj území

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti připravuje veřejné projednání k návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a k Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 na udržitelný rozvoj území, která se uskuteční v pondělí 11. ledna 2021 od 15:00 do cca 17:30 hod. Podrobnější informace k veřejnému projednání jsou dostupné zde.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.