Operační program Doprava

Přehled otevřených výzev pro období 2014-2020 je k dispozici na webových stránkách OP D.

SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy

Výzva č. 43. Interoperabilita v železniční dopravě, ukončena

Výzva č. 31 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 1.1 OPD (2. fáze projektů z období 2017-2013 - projekty s podstatnou změnou), ukončena

Výzva č. 6, Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 1.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny), ukončena

Výzva č. 1, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

SC 1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy

Výzva č. 10 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy, ukončena

SC 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy

Výzva č. 73 - Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy, ukončena

Výzva č. 66 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy, ukončena

Výzva č. 10 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy, ukončena

SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Výzva č. 62 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD, ukončena

Výzva č. 26 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Liberecká aglomerace, ukončena

Výzva č. 25 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - České Budějovice, ukončena

Výzva č. 24 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Jihlava, ukončena

Výzva č. 23 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Zlín, ukončena

Výzva č. 22 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Hradecko-pardubická aglomerace, ukončena

Výzva č. 21 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ústecko-chomutovská aglomerace, ukončena

Výzva č. 20 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ostravská aglomerace, ukončena

Výzva č. 19 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Olomouc, ukončena

Výzva č. 18 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Brno, ukončena

Výzva č. 17 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Plzeň, ukončena

Výzva č. 16 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Praha, ukončena

SC 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

Výzva č. 76 Zajištění interoperability v železniční dopravě - systém měření spotřeby energie, ukončena

Výzva č. 75 Zajištění interoperability v železniční dopravě - vybavování ETCS jednotkami, ukončena

Výzva č. 52 Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy (Podprogram 1 – Modernizace plavidel za účelem snižování spotřeby paliva), ukončena

Výzva č. 51 Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy (Podprogram 1 – Pořízení nízko-emisních pohonných a pomocných jednotek), ukončena

Výzva č. 50 Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy (Podprogram 2 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality nákladní přepravy), ukončena

Výzva č. 49 Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy (Podprogram 3 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby), ukončena

Výzva č. 48 Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - zvýšení multimodality, ukončena

Výzva č. 47 Interoperabilita v železniční dopravě - systém měření spotřeby energie - SŽDCukončena

Výzva č. 46 Interoperabilita v železniční dopravě - výměna brzdových špalíků u nákladních vozů, ukončena

Výzva č. 45 Interoperabilita v železniční dopravě - systém měření spotřeby energie, ukončena

Výzva č. 44 Interoperabilita v železniční dopravě - telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě - SŽDCukončena

Výzva č. 34 Modernizace plavidel vnitrozemské lodní dopravy - zvýšení bezpečnosti plavby, ukončena

Výzva č. 28 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel, ukončena

Výzva č. 14 Zajištění interoperability v železniční dopravě - telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP), ukončena

SC 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS

Výzva č. 32 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou), ukončena

Výzva č. 7 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v  rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny), ukončena

Výzva č. 3 Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

Výzva č. 2 Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

SC 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

Výzva č. 84 - Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanicukončena

Výzva č. 83 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanicukončena

Výzva č. 82 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic, ukončena

Výzva č. 81 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic, ukončena

Výzva č. 71 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic, ukončena

Výzva č. 70 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic, ukončena

Výzva č. 69 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic, ukončena

Výzva č. 68 - Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic, ukončena

Výzva č. 67 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva Podprogram 1b) – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic,

Výzva č. 65 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva Podprogram 1a) – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic, ukončena

Výzva č. 39 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva –Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic, ukončena

Výzva č. 38 Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic, ukončena

Výzva č. 37 Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic, ukončena

Výzva č. 36 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic, ukončena

Výzva č. 30 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic, ukončena

SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

Výzva č. 80 ITS ve městech, ukončena

Výzva č. 40 ITS ve městech - projekty v rámci ITI a IPRU, ukončena

Výzva č. 29 ITS na dálnicích a silnicích I. třídy, ukončena

Výzva č. 27 ITS ve městech, ukončena

SC 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

Výzva č. 33 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou), ukončena

Výzva č. 8 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny), ukončena

Výzva č. 4, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

SC 4.1 Podpora zajištění implementace OP Doprava

Výzva č. 5, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023