Výzvy EU

Strategické a metodické dokumenty

Koncepce jednotného metodického protředí

Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+

Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020

Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014-2020

Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014-2020

Dohoda o partnerství

Národní dokument k územní dimenzi

Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020

Strategie Evropa 2020

Strategický rámec ČR 2030