Integrovaný regionální operační program

Přehled otevřených výzev IROP v období 2014–2020 i v období 2021–2027 je k dispozici na webových stránkách IROP.

SC 1.1 Zvýšení regionální politiky mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury na síť TEN-T

Výzva č. 95 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IVukončena

Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III, ukončena

Výzva č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II, ukončena

Výzva č. 40 Vybrané silnice II. a III. třídy - Integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy, ukončena

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Výzva č. 73 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II, ukončena

Výzva č. 72 Cyklodoprava II, ukončena

Výzva č. 51 Udržitelná doprava - Integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 41 - IPRÚ - České Budějovice - Výstavba a modernizace přestupních zastávek a uzlů veřejné dopravy V., ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2021

Výzva č. 40 - IPRÚ - České Budějovice - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Cyklodoprava V., ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 10. 2021

Výzva č. 36 - IPRÚ - České Budějovice - Samostatné parkovací systémy IIIukončena

Výzva č. 35 - IPRÚ - České Budějovice - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Cyklodoprava IV., ukončena

Výzva č. 31 - IPRÚ - České Budějovice - Modernizace přestupních zastávek a uzlů veřejné dopravy V.ukončena

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Výzva č. 36 Stanice Integrovaného záchranného systému, ukončena

Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska IZS, ukončena

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II., ukončena

Výzva č. 81 Rozvoj sociálních služeb II., ukončena

Výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II., ukončena

Výzva č. 79 Sociální bydlení II., ukončena

Výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III., ukončena

Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center, ukončena

Výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II., ukončena

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Výzva č. 90 Sociální podnikání pro KPSVL, ukončena

Výzva č. 44 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II., ukončena

Výzva č. 43 Sociální podnikání II., ukončena

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II, ukončena

Výzva č. 54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče, ukončena

Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, ukončena

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva č. 88. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II., ukončena

Výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II., ukončena

Výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života, ukončena

Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádosti o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 59 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - Integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádosti o podporu 31. 10. 2022

SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III., ukončena

Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II, ukončena

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Výzva č. 76 Muzea II., ukončena

Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II., ukončena

Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - Integrované projekty IPRÚ, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 11. 2022

Výzva č. 25 Knihovny, ukončena

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Výzva č. 94 Digitalizace stavebního řízeníukončena

Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II, ukončena

Výzva č. 26 Egovernment I., ukončena

Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., ukončena

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost, ukončena

Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, ukončena

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Výzva č. 9 Územní studie, ukončena

Výzva č. 3 Regulační plány, ukončena

Výzva č. 2 Územní plány, ukončena

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Výzva č. 85 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31.10. 2022

Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31.10. 2022

Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 65 Sociální podnikání - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 55 Kulturní dědictví - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 53 Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - Integrované projekty CLLD, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2022

SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, ukončena

SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Výzva č. 8 Technická pomoc, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 3. 2023

SC 6.1 REACT-EU

Výzva č. 100 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, zahájení příjmu žádostí 29. 7. 2021, ukončení příjmu žádostí o podporu 17. 12. 2021

Výzva č. 99 Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty, zahájení příjmu žádostí 29. 7. 2021, ukončení příjmu žádostí o podporu 10. 12. 2021