Přejít k hlavnímu obsahu

Regionální akční plán Jihočeského kraje

​Regionální akční plán pro území Jihočeského kraje je strategickým dokumentem, který bude nadále a pravidelně aktualizován dle potřeb území Jihočeského kraje s vazbou na výstupy Regionální stálé konference Jihočeského kraje a jednání zřízených pracovních skupin.

Základním zdrojem pro tvorbu RAP JK jsou podklady a data partnerů z území, které jsou získávány na základě mapování absorpční kapacity.


Programové období 2021–2027

RAP JK 2021+Regionální stálá konference Jihočeského kraje schválila usnesením č. 04/2022/RSK-28 ze dne 6. 9. 2022 aktualizaci dokumentu Regionální akční plán Jihočeského kraje 2021+ (dále RAP JK 2021+). 

Prostřednictvím tohoto nástroje budou naplňovány územní cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a jejího akčního plánu. Dokument řeší vybraná plošná témata napříč Českou republikou, která jsou realizována na území jednotlivých krajů.

Témata dotační politiky s územní dimenzí, která jsou v novém období součástí RAP JK 2021+ :

Střední školství (střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, poradny a speciální školy)

Intervence budou směřovat do projektů zaměřených na vybavení odborných učeben, laboratoří a hal pro odborný výcvik, doplňkově pak do modernizace školních poradenských pracovišť pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (klidové zóny, reedukační učebny) nebo do vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi (veřejnosti přístupné sportoviště, knihovny, společenské sály). Další prostředky z programu jsou určeny pro budování zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení nebo pro vybudování a vybavení odborných prostor.

Silnice II. třídy

Cílovým stavem je vybudování čtyř nových obchvatů v rámci Prioritní regionální silniční sítě IROP 2021–2027, viz seznam projektů pro téma silnic II. tříd. V současné době jsou průjezdní úseky překládaných silnic zatíženy tranzitní dopravou, která je pro místní obyvatele silně zatěžující. V průjezdních úsecích se navíc nachází dopravně závadová místa, jako je zúžený šířkový profil vozovky nebo nevhodné směrové vedení stávající silnice. Zprovozněním obchvatů bude snížena hladina akustického tlaku v městské zástavbě a dojde k celkovému zklidnění dopravy, které přinese zvýšení pohody bydlení ve městech, resp. obci. Realizované obchvaty zároveň zvýší plynulost a bezpečnost dopravy.

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Cílem Jihočeského kraje je zlepšit dostupnost sociálních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Realizací dvou projektů Jihočeského kraje bude do roku 2027 navýšena kapacita pobytových sociálních služeb komunitního typu celkem o 30 lůžek. Rekonstruované a nově vybudované prostory budou naplňovat požadované standardy, tj. jedno nebo dvoulůžkové pokoje, bezbariérovost objektů a komunitní charakter poskytování pobytové sociální služby.

Zdravotnická záchranná služba

Intervence IROP budou realizovány formou investičních i neinvestičních akcí, např. do pořízení techniky pro ZZS, do výjezdových základen, do vybavení pro zajištění ochrany obyvatelstva, dále do zajištění kyberbezpečnosti i do vybavení školících středisek.

RAP JK 2021+ – textová část (verze k 15. 11. 2023)

RAP JK 2021+ – kompletní dokument včetně příloh (verze k 15. 11. 2023)

RAP JK 2021+ – textová část (verze k 21. 3. 2023)

RAP JK 2021+ – kompletní dokument včetně příloh (verze k 21. 3. 2023)

RAP JK 2021+ – textová část (verze k 6. 9. 2022)

RAP JK 2021+ – kompletní dokument včetně příloh (verze k 6. 9. 2022)

RAP JK 2021+ – textová část (verze k 24. 8. 2021)

RAP JK 2021+ – kompletní dokument včetně příloh (verze k 24. 8. 2021)


Programové období 2014–2020

Obálka RAP2017

Regionální stálá konference Jihočeského kraje schválila poslední aktualizaci Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje dne 25. září 2017 usnesením č. 6/2017/RSK-7.

 

 

Regionální akční plán Jihočeského kraje

RAP JK - textová část

RAP JK - tabulková část dle OP

RAP JK - tabulková část dle témat