Akční plány rozvoje vzdělávání

V programovém období 2014-2020 je Územní dimenze v oblasti školství mimo jiné naplňována akčními plány rozvoje vzdělávání. Místní akční plány (MAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast mateřského a základního školství, krajské akční plány (KAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast středního a vyššího odborného školství .

Nositelem MAP mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, nebo místní akční skupiny. MAP jsou realizovány ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, nebo v území stanoveném regionální stálou konferencí příslušného kraje. Do realizace MAP musí být vždy zapojeno alespoň 70 % škol v daném území. Prioritní opatření realizovaná v rámci MAP jsou: 
 
mapa MAP 3

 

  • předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
  • čtenářská a matematická gramotnost 
  • inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Nositelem KAP jsou kraje. V rámci krajů jsou koordinací přípravy KAP pověřeny pracovní skupiny pro vzdělávání při Regionálních stálých konferencích. Dokument KAP je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Tomuto zaměření odpovídá také výběr partnerů pro realizaci KAP a zaměření sběru dat.