Přejít k hlavnímu obsahu

Komunitně vedený místní rozvoj

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) se zaměřuje na konkrétní území v působnosti jednotlivých místních akčních skupin (MAS). Rozvoj území je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci MAS. Komunitně vedený místní rozvoj je uplatňován ve venkovském území, konkrétně v území jednotlivých MAS, které zahrnují obce s méně než 25 tis. obyvateli, kdy maximální velikost MAS nesmí překročit hranici 100 tis. obyvatel a zároveň nesmí být menší než 10 tis. obyvatel. V Jihočeském kraji působí 16 MAS, které prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje řeší zacílení finančních prostředků EU do venkovského území.

Hlavní témata v CLLD:

 • Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti uplatnění uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově, snížení vnitřní diferenciace trhu práce v rámci místních akčních skupin mezi městem a venkovem zvýšením podílu pracovních míst na venkově.
 • Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jeho kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí ve venkovském prostoru.
 • Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti.
 • Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský potenciál, atraktivita prostředí, alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a oživení kulturního života).
 • Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském prostoru.
 • Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytvářením podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (např. sociálních, zdravotních a návazných).
 • Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru, podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění technických a netechnických inovací.
 • Realizace pozemkových úprav a současně s tím realizace dalších opatření zlepšujících biodiverzitu, vodní režim v krajině, snižující erozní ohroženost půdy a zvyšující estetickou hodnotu krajiny.
 • Snížení počtu malých zdrojů znečištění, podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu znovuvyužití odpadů, recyklace a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny.
 • Realizace projektů pro využití místních potenciálů pro úspory energie a výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie.
 • Zachování a obnova propojenosti a prostupnosti krajiny, posílení retenční schopnosti krajiny včetně ochrany před povodněmi, koordinace agroenvironmentálních opatření pro zlepšení vzhledu krajiny.

CLLD mohou kromě jiného napomoci také k řešení problémů obyvatel lokalit ohrožených sociálním vyloučením, avšak primárně by se mělo jednat o strategie rozvojové, jak vyplývá z jejich názvu.