Integrované nástroje

Nastavení regionální politiky ČR a politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti klade důraz na územní dimenzi s cílem věcně a zejména územně koncentrovat finanční prostředky ESI fondů do oblastí s největšími problémy či nejsilnějším rozvojovým potenciálem. Integrovaný přístup je realizován prostřednictvím integrovaných nástrojů.

Využití integrovaných nástrojů je podmíněno zpracováním kvalitních strategických dokumentů pro rozvoj daného území, které musí vycházet z již existujících místních koncepčních dokumentů, musí být v souladu se strategickými dokumenty na úrovni krajů, ČR a EU a musí se opírat o relevantní datové analýzy.

Na základě usnesení vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 20142020. Tento pokyn definuje typy integrovaných nástrojů pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území (ITI, IPRÚ a CLLD) a zároveň obsahuje závazné pokyny pro přípravu, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a vyhodnocování integrovaných strategií rozvoje území.