Operační program Životní prostředí

Přehled otevřených výzev pro období 20142020 a 20212027 je k dispozici na webových stránkách OP ŽP.

Harmonogram

 

Harmonogram výzev OP ŽP pro období 20212027

 

 

 

SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Výzva č. 116 Výstavba kanalizace a retenčních nádrží za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, ukončena

Výzva č. 80 Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány). Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, ukončena

Výzva č. 72 Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží, ukončena

Výzva č. 71 Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod, výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, ukončena

Výzva č. 42 Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod, ukončena

Výzva č. 38 Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) - je podporována zejména u vypouštění odpadních vod do vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a přítoků do těchto nádrží, ukončena

SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Výzva č. 81 Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě. Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě, ukončena

Výzva č. 73 Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů  pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich
bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
, ukončena

Výzva č. 43 Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě. Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě, ukončena

SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Výzva č. 159, aktivity 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3ukončena

Výzva č. 148 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“, ukončena

Výzva č. 144 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně, ukončena

Výzva č. 143 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“, ukončena

Výzva č. 119 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně,  ukončena

Výzva č. 113 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizaci do toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně, ukončena

Výzva č. 95 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“, ukončena

Výzva č. 82 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně, ukončena

Výzva č. 74 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně. Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v ,,Registru svahových nestabilit,"  ukončena

Výzva č. 62 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, ukončena

Výzva č. 45 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně, ukončena

SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Výzva č. 149 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plányukončena

Výzva č. 147 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a vý­straž­ných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány, ukončena

Výzva č. 145 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány; ukončena

Výzva č. 125 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány, ukončena

Výzva č. 124 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány, ukončena

Výzva č. 123 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány, ukončena

Výzva č. 105 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, ukončena

Výzva č. 102 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, ukončena

Výzva č. 101 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, ukončena

Výzva č. 97 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, ukončena

Výzva č. 96. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, ukončena

Výzva č. 66 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány, ukončena

Výzva č. 64, PO 1, SC 1.4, průběžná, Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, ukončena

Výzva č. 63, PO1, SC 1.4, kolová, Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány, ukončena

Výzva č. 47 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány, ukončena

SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

Výzva č. 117 "Kotlíkové dotace", ukončena

Výzva č. 67 "Kotlíkové dotace", ukončena

SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Výzva č. 89 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, ukončena

SC 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů

Výzva č. 98 Systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší, ukončena

Výzva č. 79 Systém sledování, hodnocení a předvídání vývoje kvality ovzduší a počasí mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší, ukončena

SC 3.1 Prevence vzniku odpadů

Výzva č. 153 Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadůukončena

Výzva č. 103 Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů a vybudování/ rozšíření infrastruktury potravinových bank. Realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu, ukončena

Výzva č. 84, PO 3, SC 3.1, průběžná, Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů, ukončena

Výzva č. 68, PO3, SC 3.1, kolová, Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů a aktivita 3.1.2: Předcházení vzniku průmyslových odpadů, ukončena

SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Výzva č. 150 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury. Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování), ukončena

Výzva č. 134 Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)ukončena

Výzva č. 114. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, ukončena

Výzva 104. Podporované aktivity: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů; výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury a výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování), ukončena

Výzva č. 85, PO 3, SC 3.2, průběžná, Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, ukončena

Výzva č. 69, PO 3, SC 3.2, kolová, ukončena

SC 3.3 Rekultivace staré skládky

Výzva č. 137 Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)ukončena

Výzva č. 118 Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených), ukončena

Výzva č. 76, PO 3, SC 3.3, kolová, Rekultivace starých skládek, ukončena

SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Výzva č. 155 Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik, ukončena

Výzva č. 77 PO3, SC 3.4, ukončena

Výzva č. 75 Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit, ukončena

Výzva č. 65 PO3, SC 3.4, ukončena

Výzva č. 44 Realizace průzkumných prací (včetně do průzkumů), analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit, ukončena

SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

 

SC 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Výzva č. 161 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2022

Výzva č. 160 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy, ukončení příjmu žádostí o podporu​​​​​​​ 31. 5. 2022

Výzva č. 142 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP), lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismyukončena

Výzva č. 138 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismyukončena

Výzva č. 129 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy, ukončena

Výzva č. 120 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismyukončena

Výzva č. 106 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP, (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy, ukončena

Výzva č. 91 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, ukončena

Výzva č. 78 Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy, ukončena

Výzva č. 57 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, ukončena

Výzva č. 31 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území NATURA 2000. Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území NATURA 2000 a o cílové organismy, ukončena

SC 4.2 Posílit biodiverzitu

Výzva č. 158 Posílit biodiverzitu, aktivity 4.2.1 a 4.2.2ukončena

Výzva č. 139 Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů; Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorbaukončena

Výzva č. 110 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství), ukončena

Výzva č. 107 Posílit biodiverzitu, ukončena

Výzva č. 92 Posílit biodiverzitu, ukončena

Výzva č. 87 Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů), ukončena

Výzva č. 58 Posílit biodiverzitu, ukončena

Výzva č. 54 Posílit biodiverzituukončena

SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Výzva č. 156 Aktivity 4.3.2 - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (pouze opatření zaměřená na vytváření a obnovu malých vodních nádrží, která nevyplývají z plánů dílčích povodí nebo která leží většinovou plochou mimo ZCHÚ, území Natura 2000 nebo biocentrum ÚSES), ukončena

Výzva č. 140 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000. Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatuukončena

Výzva č. 131 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu, ukončena

Výzva č. 127 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny, ukončena

Výzva č. 111 PO 4, SC 4.3, Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury, Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000, Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu, ukončena

Výzva č. 108 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury; Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur; Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí a na vodu vázaných ekosystémů; Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a územní soustavy Natura 2000; Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu, ukončena

Výzva č. 93 Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny, ukončena

Výzva č. 88 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, ukončena

Výzva č 59 Posílit přirozené funkce krajiny, ukončena

Výzva č. 52 PO 4, SC 4.3 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a strukturukončena

Výzva č. 51 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury; Vytváření regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur; Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, ukončena

Výzva č. 50 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury; Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur; Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů; Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000; Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu, ukončena

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Výzva č. 157 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleněukončena

Výzva č. 141 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleněukončena

Výzva č. 132 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleněukončena

Výzva č. 128 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, ukončena

Výzva 115 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleněukončena

Výzva č. 112 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, ukončena

Výzva 109. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, ukončena

Výzva č. 94  Posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu, ukončena

Výzva č. 60 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, ukončena

Výzva č. 56 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch), ukončena

SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Výzva č. 146 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu, ukončena

Výzva č. 121 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov. Samostatná opatření výměny zdroje tepla, ukončena

Výzva č. 100 Snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách, ukončena

Výzva č. 70 PO 5, SC 5.1, průběžná, Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, ukončena

SC 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Výzva č. 61, výzva PO5, SC 5.2, průběžná, podpora výstavby nových budov v pasivním energetickém standardu, ukončena

SC 5.3 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

Výzva č. 152 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucíukončena

Výzva č. 135 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí, ukončena