Národní plán obnovy

Rada ministrů financí EU (ECOFIN) a Rada EU schválila český Národní plán obnovy (NPO), jehož koordinátorem pro Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktuální informace o NPO jsou k dispozici na webu https://www.planobnovycr.cz/o-npo. Informace o jednotlivých komponentách a harmonogramech výzvy najdete níže.

Harmonogram

 

Harmonogram výzev a aktuálně vyhlášené výzvy z NPO jsou k dispozici na webu https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy.

 

 

 

Národní plán obnovy obsahuje 7 pilířů složených z 27 komponent. Konkrétní informace o harmonogramu výzev a samotných výzvách jsou v gesci garantů jednotlivých komponent

Komponenta 1.1 Digitální služby občanům a firmám

Pilíř: 1. Digitální transformace

Alokace pilíře: 27 854 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 2 857 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo vnitra

Popis komponenty 1.1

Aktivity: 

1.1.1 Podmínky pro kvalitní správu datových fondů a zajištění řízeného přístupu k datům

1.1.2 Služby elektronického zdravotnictví

1.1.3 Digitální služby pro koncové uživatele

1.1.4 Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu

1.1.5 Digitální služby v resortu justice

Komponenta 1.2 Digitální systémy veřejné správy

Pilíř: 1. Digitální transformace

Alokace pilíře: 27 854 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 7 054 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo vnitra

Popis komponenty 1.2

Aktivity: 

1.2.1 Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronizace zdravotnictví

1.2.2 Budování a rozvoj systémů podporujících digitalizaci zdravotnictví

1.2.3 Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů

1.2.4 Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

1.2.5 Vytvoření předpokladů pro digitální justici

Komponenta 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě

Pilíř: 1. Digitální transformace

Alokace pilíře: 27 854 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 5 787 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Popis komponenty 1.3

Aktivity: 

1.3.1 Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací

1.3.2 Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G

1.3.3 Vybudování vysokokapacitního připojení

1.3.4 Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje sítí 5G

1.3.5 Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově

1.3.6 Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G

Komponenta 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Pilíř: 1. Digitální transformace

Alokace pilíře: 27 854 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 5 710 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Popis komponenty 1.4

Aktivity: 

1.4.1 Institucionální reforma systému koordinace a podpory digitální agendy a digitální transformace, vč. RIS3

1.4.2 Podpora start-upů a nových technologií

1.4.3 Společná skupina pro podporu a certifikaci strategických technologií s Radou pro strategické technologie

Komponenta 1.5 Digitální transformace podniků

Pilíř: 1. Digitální transformace

Alokace pilíře: 27 854 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 5 000 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Popis komponenty 1.5

Aktivity: 

1.5.1 Vytvoření platformy pro digitalizaci hospodářství

1.5.1.1 Evropská a národní centra digitálních inovací (e/DIH)

1.5.1.2 Evropská referenční testovací centra

1.5.1.3 Programy přímé podpory digitální transformace podniků

Komponenta 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

Pilíř: 1. Digitální transformace

Alokace pilíře: 27 854 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 1 446 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo pro místní rozvoj

Popis komponenty 1.6

Aktivity:

1.6.1 Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe

1.6.2 Vytvoření „Agendového informačního systému“ (AIS)

1.6.3 Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování

1.6.4 Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení

Komponenta 2.1 Udržitelná doprava

Pilíř: 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Alokace pilíře: 83 602 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 24 000 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo dopravy

Popis komponenty 2.1

Aktivity:

2.1.0 Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě

2.1.1 Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře

2.1.2 Elektrizace železnic

2.1.3 Podpora železniční infrastruktury

2.1.4 Bezpečnost silniční a železniční dopravy

Komponenta 2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru

Pilíř: 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Alokace pilíře: 83 602 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 8 265 mil. Kč

Garant komponenty: 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Popis komponenty 2.2

Aktivity:

2.2.1 Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu (MPO)

2.2.2 Snížení energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení (MPO)

2.2.3 Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů (MŽP)

Komponenta 2.3 Přechod na čistší zdroje energie

Pilíř: 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Alokace pilíře: 85 182 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 6 660 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Popis komponenty 2.3

Aktivity:

2.3.1 Výstavba nových fotovoltaických zdrojů

2.3.2 Modernizace distribuce tepla

Komponenta 2.4 Čistá mobilita

Pilíř: 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Alokace pilíře: 83 602 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 4 884 mil. Kč

Garant komponenty:

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo životního prostředí 

Popis komponenty 2.4

Aktivity:

2.4.1.1Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu (Praha) (MD)

2.4.1.2 Budování neveřejné infrastruktury pro podnikatele (MPO)

2.4.1.3 Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy (MŽP)

2.4.2.1 Podpora nákupu vozidel – vozidla (el, H2) pro podnikatelské subjekty (MPO)

2.4.2.2 Podpora nákupu vozidel (el. H2) a neveřejné dobíjecí infrastruktury pro obce, kraje, státní správu (MŽP)

2.4.2.3 Vozidla (bateriové trolejbusy a nízkopodlažní tramvaje) pro veřejnou hromadnou dopravu v Hlavním městě Praha (MD)

Komponenta 2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší

Pilíř: 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Alokace pilíře: 83 602 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 16 081 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo životního prostředí 

Popis komponenty 2.5

Aktivity:

2.5.1 Renovace a revitalizace budov pro energetickou úsporu

2.5.2 Výměna stacionárních zdrojů znečišťování v domácnostech za obnovitelné zdroje energie a rozvoj obnovitelných zdrojů energie

2.5.3 Podpora předprojektové přípravy a osvěty, výchovy, vzdělávání a informovanosti v oblasti úspor energie, využívání OZE a snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek v ovzduší

Komponenta 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

Pilíř: 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Alokace pilíře: 83 602 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 13 796 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo zemědělství

Popis komponenty 2.6

Aktivity:

2.6.1 Protipovodňová ochrana

2.6.2 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

2.6.4 Provádění pozemkových úprav s pozitivním vlivem na prevenci eroze a zachycování srážek

2.6.5 Budování lesů odolných klimatické změně

2.6.6 Zadržování vody v lese

Komponenta 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda

Pilíř: 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Alokace pilíře: 83 602 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 3 600 mil. Kč

Garant komponenty: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo životního prostředí 

Popis komponenty 2.7

Aktivity:

2.7.1.1 Budování recyklační infrastruktury (MŽP)

2.7.1.2 Budování odpadové – Energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů (MŽP)

2.7.2.1 Cirkulární řešení v podnicích (MPO)

2.7.2.2 Úspora vody v průmyslu (MPO)

Komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží

Pilíř: 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Alokace pilíře: 83 602 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 3 332 mil. Kč

Garant komponenty:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Popis komponenty 2.8

Aktivity:

2.8.1 Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů (MMR)

2.8.2. Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití (MMR)

2.8.3 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití (MPO)

Komponenta 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem

Pilíř: 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Alokace pilíře: 83 602 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 2 984 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo životního prostředí 

Popis komponenty 2.9

Aktivity:

2.9.1 Zajistit ochranu proti suchu a přírodě blízkou povodňovou ochranu intravilánu města Brna

2.9.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

2.9.3 Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

2.9.4 Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Pilíř: 3. Vzdělávání a trh práce

Alokace pilíře: 40 562 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 4 857 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Popis komponenty 3.1

Aktivity:

3.1.1 Reforma kurikula a posílení IT vzdělávání

3.1.2 Implementace revidovaného kurikula a rámce DigCompEdu

3.1.3 Vybavení škol digitálními technologiemi

Komponenta 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů

Pilíř: 3. Vzdělávání a trh práce

Alokace pilíře: 40 562 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 13 156 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Popis komponenty 3.2

Aktivity:

3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v post-covidové obnově

3.2.2 Podpora škol

3.2.3 Doučování žáků škol

3.2.4 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť

Komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Pilíř: 3. Vzdělávání a trh práce

Alokace pilíře: 40 562 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 22 549 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Popis komponenty 3.3

Aktivity:

3.3.1 Rozvoj politik zaměstnanosti

3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti

3.3.3 Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

Komponenta 4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky

Pilíř: 4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

Alokace pilíře: 6 484 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 1 000 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Popis komponenty 4.2

Aktivity:

4.2.1 Rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky

4.2.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání

Komponenta 4.3 Protikorupční reformy

Pilíř: 4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

Alokace pilíře: 6 484 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 0 Kč – většina aktivit komponenty 4.3 je financována ze státního rozpočtu, 4.3.1 z Norských fondů 2014–2021.

Garant komponenty: Ministerstvo spravedlnosti

Popis komponenty 4.3

Aktivity:

4.3.1 Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

4.3.2 Posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

4.3.3 Sběr a analýza dat o korupci

4.3.4 Stanovení pravidel pro lobbování

4.3.5 Kontrola a audit

Komponenta 4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy

Pilíř: 4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

Alokace pilíře: 6 484 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 34 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo vnitra

Popis komponenty 4.4

Aktivity:

4.4.1 Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využití principů evidence-informed ve veřejné správě

Komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Pilíř: 4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

Alokace pilíře: 6 484 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 5 450 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo kultury

Popis komponenty 4.5

Aktivity:

4.5.1 Status umělce

4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

4.5.4 Digitalizace kulturního a kreativního sektoru

4.5.6 Kreativní vouchery

Komponenta 5.1 Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictví

Pilíř: 5. Výzkum, vývoj a inovace

Alokace pilíře: 8 200 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 5 000 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Popis komponenty 5.1

Aktivity:

5.1.1 Systémová podpora VaVaI pro prioritní oblasti lékařských věd a související společenskovědní disciplíny

Komponenta 5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe

Pilíř: 5. Výzkum, vývoj a inovace

Alokace pilíře: 8 200 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 3 200 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Popis komponenty 5.2

Aktivity: 

5.2.1 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích v souladu s Národní RIS3 strategií

5.2.2 Podpora zavádění inovací do podnikové praxe

5.2.3 Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s Národní RIS3 strategií)

5.2.4 Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí

5.2.5 Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy

5.2.6 Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace

Komponenta 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

Pilíř: 6. Zdraví a odolnost obyvatel

Alokace pilíře: 12 441 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 3 901 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo zdravotnictví

Popis komponenty 6.1

Aktivity:

6.1.1.1 Vznik simulačního centra intenzivní medicíny

6.1.2 Rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech

6.1.3 Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny

Komponenta 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče

Pilíř: 6. Zdraví a odolnost obyvatel

Alokace pilíře: 12 441 mil. Kč

    z toho alokace komponenty: 8 540 mil. Kč

Garant komponenty: Ministerstvo zdravotnictví

Popis komponenty 6.2

Aktivity:

6.2.1 Národní onkologický program ČR 2022–2030

6.2.2 Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů

6.2.3 Vybudování Českého onkologického institutu

6.2.4 Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče

6.2.5. Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči v Masarykově onkologickém ústavu

Komponenty 7

Pilíř: 7. REPowerEU

Alokace pilíře: 17 384 mil. Kč

    Pilíř REPowerEU je součástí aktualizace NPO a jeho rozsah a komponenty budou schváleny v září 2023.