Operační program Životní prostředí

Přehled otevřených výzev je k dispozici na webových stránkách OP ŽP.

Harmonogram

 

Harmonogram výzev OP ŽP pro období 20212027

 

 

 


Aktuálně vyhlášené výzvy v období 2021–2027:

SC 1.5: Výzva č. 4 Udržitelné nakládání s odpady, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2023

SC 1.6: Výzva č. 16 Rekultivace starých skládek, ukončení příjmu žádostí o podporu 18. 11. 2023

SC 1.3: Výzva č. 19 Srážkové vody a opatření proti povodním, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2023

SC 1.3: Výzva č. 20 Prevence a řízení antropogenních rizik, ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 11. 2023

SC 1.3: Výzva č. 23 Obnova svahových nestabilit, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 8. 2023 (prodloužení)

SC 1.6: Výzva č. 31 Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 8. 2023

SC 1.3: Výzva č. 32 Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině, ukončení příjmu žádostí 20. 9. 2023

SC 1.6: Výzva č. 33 Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2023

SC 1.6: Výzva č. 35 Ekologické zátěže, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 8. 2023

SC 1.3: Výzva č. 36 Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2023

SC 1.1: Výzva č. 38 Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách, ukončení příjmu žádostí o podporu 1. 3. 2024

SC 1.3: Výzva č. 39 Úprava lesních porostů, ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 12. 2023

SC 1.6: Výzva č. 41 Prevence škod způsobených šelmami a dravci, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2023

SC 1.3: Výzva č. 48 Protipovodňová opatření, ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 12. 2023

SC 1.3: Výzva č. 50 Protipovodňová opatření, ukončení příjmu žádostí o podporu 23. 2. 2024

SC 1.3: Výzva č. 51 Zpracování studií a plánů, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 7. 2024

SC 1.1: Výzva č. 57 Snížení energetické náročnosti veřejných budov, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2024

SC 1.5: Výzva č. 59 Prevence vzniku odpadu, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 6. 2024

SC 1.5: Výzva č. 60 Třídící linky, ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 2. 2024

SC 1.5: Výzva č. 61 Energetické využívání odpadů, ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 2. 2024

SC 1.5: Výzva č. 62 Chemická recyklace odpadů, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 6. 2024


Ukončené výzvy v období 2021–2027:

SC 1.4: Výzva č. 2 Čistírny odpadních vod a kanalizace, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2023

SC 1.4: Výzva č. 3 Vodovodní přivaděče, vodovodní řady, ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2023 – vyčerpání alokace, výzva ukončena 5. 10. 2022

SC 1.1: Výzva č. 8 Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře, ukončení příjmu žádostí o podporu 10. 1. 2023

SC 1.1: Výzva č. 9 Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2023

SC 1.1: Výzva č. 10 Veřejné budovy v pasivním standardu, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2023 – vyčerpání alokace, výzva ukončena 5. 10. 2022

SC 1.2: Výzva č. 11 Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2023

SC 1.6: Výzva č. 12 Stacionární zdroje znečišťování ovzduší, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 7. 2023

SC 1.6: Výzva č. 13 Systémy pro posuzování znečištění ovzduší, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 7. 2023 – vyčerpání alokace, výzva ukončena 3. 3. 2023

SC 1.5: Výzva č. 14 Třídění a dotřiďování odpadů, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 12. 2022

SC 1.6: Výzva č. 15 Sanace lokalit s ekologickou zátěží, ukončení příjmu žádostí o podporu 18. 1. 2023

SC 1.3: Výzva č. 18 Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 1. 2023

SC 1.4: Výzva č. 21 Vodohospodářské projekty, ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 10. 2022

SC 1.4: Výzva č. 26 Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody, ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 10. 2022

SC 1.6: Výzva č. 28 Péče o významné části přírody a krajiny, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

SC 1.6: Výzva č. 30 Tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023

SC 1.6: Výzva č. 34 Průzkum kontaminace životního prostředí, ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 5. 2023

SC 1.2: Výzva č. 45 Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti, ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023