PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Informační seminář k výzvě URBACT a Evropské městské iniciativě v Českých Budějovicích

Ministerstvo pro místní rozvoj vás zve na seminář k nové výzvě programu URBACT. Zazní také informace na téma Evropská městská iniciativa. Akce se koná dne 31. 1. 2024 od 14:30 hodin v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Prosíme, svou účast potvrďte do 26. 1. 2024 na urbact@mmr.gov.cz v kopii na rsk@kraj-jihocesky.cz.

Eurocentrum České Budějovice zve na seminář k finanční analýze projektu

Ministerstvo pro místní rozvoj a Eurocentrum České Budějovice vás zvou na další seminář pro žadatele a příjemce dotací z fondů EU. Seminář Dotace EU a finanční analýza 2024 je zdarma a proběhne dne 17. 4. 2024 v Jihočeském vědeckotechnickém parku. Kapacita je omezená, registrační formulář a další informace najdete na webových stránkách Eurocentra.

 

 

Odstartoval druhý ročník soutěže Zelená obec roku

Soutěž Zelená obec roku je otevřena je všem obcím, které jsou aktivní a inovativní v odpovědném a udržitelném rozvoji. Vítězná města a vesnice získají ocenění Zelená obec roku a finanční výhru pro svůj další rozvoj. Přihlášky do soutěže je možné podávat do 17. 3. 2024 prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.zelenaobecroku.cz, kde jsou k dispozici i detailní informace k samotné soutěži.

Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+. Žádosti o dotaci je možné předkládat do 29. 2. 2024. Předmětem soutěže mohou být návrhy staveb veřejného občanského vybavení, veřejných prostranství, ostatních staveb veřejné infrastruktury a dále staveb pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví obce.

Setkání u kulatého stolu: Ekologie a její budoucnost

Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) vás zve na Setkání u kulatého stolu: Ekologie a její budoucnost, které se koná v Brně v Hotelu Continental dne dne 23. 1. 2024 od 08:30 hodin. Nosnými tématy jsou např. zálohovací systém PET lahví a dopad na rozpočty obcí, komunitní energetika, dotační tituly a připravované výzvy pro města a obce, využití zeleného vodíku a biometanu a další. Akce je bezplatná. Pozvánku a informace k registraci najdete na webu SFŽP ČR.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.