VÝZVA v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2019

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).
Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) může být fyzická či právnická osoba. Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa, max. 250 000 Kč.

Sběrnými místy pro podávání žádostí v rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí jsou regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), pro žádosti v rámci Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy je sběrným místem ředitelství AOPK ČR. Na základě § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, může sběrné místo žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti. Aktuální znění Směrnice MŽP č. 10/2017 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 20182020, včetně vzoru žádostí a povinných příloh, je k dispozici na webových stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu_2019

Žádosti o poskytnutí finančních prostředků je možné podávat do 29. března 2019.