OP VVV Metodický dopis - koronavirus

Vykricnik

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu k Pravidlům pro žadatele a příjemce, který je vydáván v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášeným nouzovým stavem. Metodický dopis doplňuje postupy týkající se zásahu vyšší moci do implementace projektů. Za vyšší moc je pro tyto účely považována dočasně nebo trvale působící mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli příjemce, např. živelní pohroma nebo epidemie. Metodický dopis se použije pro skutečnosti, které nastaly nejdříve 1. února 2020 a u kterých bude prokázána příčinná souvislost mezi zásahem vyšší moci a hrozbou nedodržení závazků příjemců.