PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

MPO vyhlásilo další výzvu na podporu regenerace brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo další výzvu v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Žadatelé z řad obcí, měst a krajů mají k dispozici 160 milionů Kč. Žádosti je možné podávat od 13. 7. 20233 do vyčerpání alokace. Text výzvy a další informace jsou k dispozici na webu MPO.

Štítky

Jak na udržitelné obce

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo přehlednou publikaci Jak na udržitelné obce. Obce tak získají obsáhlý návod k práci s cíli udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) na lokální úrovni, včetně procesu lokalizace SDGs. Součástí jsou ukázky konkrétních projektů a řešení, které mohou významně pomoci v udržitelném rozvoji. Publikace je určena nejen pro obce a města, ale i pro další aktéry, organizace a jednotlivce, kteří se aktivně angažují v rozvoji své obce.

Nenechte si ujít webinář VODA k novým výzvám OP ŽP

Nové dotační výzvy č. 42., 43. a 44. z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 startují již na konci srpna. Státní fond životního prostředí (SFŽP) pořádá dne 29. 6. 2023 od 9:00 do 10:00 online webinář na platformě MS Teams na téma VODA. Akce je určena zástupcům obcí, dobrovolných svazků, městských částí či obchodních společností vlastněných z více než 50 % veřejným subjektem. Připojte se k webináři SFŽP a získejte aktuální informace.

Startují výzvy z programu NPO brownfieldy

Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil výzvy k předkládání žádostí o dotaci do programu Národní plán obnovy brownfieldy. Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat od 3. 7. 2023 prostřednictvím Klientského portálu SFPI. Podpora v případě velkých projektů (30–500 mil. Kč) bude směřována do rekonstrukcí staveb, do demolic a výstaveb, v případě malých projektů (3–30 mil. Kč) budou podpořeny rekonstrukce staveb.

Štítky

Výzva č. 35 alokuje 1 mld. Kč na likvidaci ekologických zátěží

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 35 – Ekologické zátěže. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OP ŽP) bude možné předkládat od 15. 6. 2023 do 31. 8. 2023. Podpořeny budou sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy.

Štítky

Seminář IROP v Českých Budějovicích

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR), Územní odbor IROP pro Jihočeský kraj zve na Seminář pro příjemce IROP – Realizace projektu v IROP 2021–2027 + Ukončování projektů v IROP 2014–2020. Akce se uskuteční zdarma dne 16. 5. 2023.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.