PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo záznam z konference Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027, která proběhla dne 11. 12. 2023. Debata byla zaměřena na politiku soudržnosti ČR a její finanční perspektivu, nízkouhlíkové hospodářství a ochranu životního prostředí, podnikání a konkurenceschopnost, výzkum, vývoj a inovace a na sociální začleňování a vzdělávání. Jednotlivá témata také doplnily výsledky evaluací programového období 2014-2020 společnosti Ernst & Young.

ŘO IROP aktualizoval text výzvy č. 13 IZS – ZZS krajů

Řídicí orgán IROP vydal aktualizaci textu výzvy č. 13 Integrovaný záchranný systém ZZS krajů. Změna výzvy spočívá v posunu data data ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 12. 2027 a v posunu nejzazšího data ukončení realizace projektu na 31. 12. 2029.

Pozvánka na výroční konferenci OP PIK a OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vás zve na výroční konferenci ke zhodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a informování o nových příležitostech v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Akce se koná v Praze dne 30. 11. 2023.

IROP – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí, revitalizace a modernizace veřejných prostranství měst a obcí

Územní odbor IROP pro Jihočeský kraj pořádá seminář pro žadatele "Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí, revitalizace a modernizace veřejných prostranství měst a obcí (64., 73. a 77. výzva IROP)". Seminář se uskuteční 9. 11. 2023 v přednáškovém sále Jihočeského vědeckotechnického parku. Registrace je možná do 3. 11.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.