PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

ŘO IROP vyhlásil výzvu č. 90 Cestovního ruch pro ITI

Řídicí orgán IROP vyhlásil výzvu č. 90. se zaměřením na cestovní ruch v ITI. Žádostí o podporu je možné podávat od 15. 8. 2023. Výzva cílí na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, zejména na rekreační a volnočasové využití na území ITI.

Jak na udržitelné obce

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo přehlednou publikaci Jak na udržitelné obce. Obce tak získají obsáhlý návod k práci s cíli udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) na lokální úrovni, včetně procesu lokalizace SDGs. Součástí jsou ukázky konkrétních projektů a řešení, které mohou významně pomoci v udržitelném rozvoji. Publikace je určena nejen pro obce a města, ale i pro další aktéry, organizace a jednotlivce, kteří se aktivně angažují v rozvoji své obce.

Nenechte si ujít webinář VODA k novým výzvám OP ŽP

Nové dotační výzvy č. 42., 43. a 44. z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 startují již na konci srpna. Státní fond životního prostředí (SFŽP) pořádá dne 29. 6. 2023 od 9:00 do 10:00 online webinář na platformě MS Teams na téma VODA. Akce je určena zástupcům obcí, dobrovolných svazků, městských částí či obchodních společností vlastněných z více než 50 % veřejným subjektem. Připojte se k webináři SFŽP a získejte aktuální informace.

Startují výzvy z programu NPO brownfieldy

Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil výzvy k předkládání žádostí o dotaci do programu Národní plán obnovy brownfieldy. Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat od 3. 7. 2023 prostřednictvím Klientského portálu SFPI. Podpora v případě velkých projektů (30–500 mil. Kč) bude směřována do rekonstrukcí staveb, do demolic a výstaveb, v případě malých projektů (3–30 mil. Kč) budou podpořeny rekonstrukce staveb.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.