PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Zpravodaj OP TAK informuje o výzvě k úsporám energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo první číslo zpravodaje k Operačnímu programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Zpravodaj "tak" č. 1 řeší problematiku výzvy Úspory energie, přináší přehled plánovaných akcí do konce roku 2022 a upozorňuje na vyhlášené výzvy z OP PIK a OP TAK. Přehled vyhlášených výzev v OP TAK i v dalších operačních programech najdete také na našem webu.

IROP vyhlásil výzvu č. 9 zaměřenou na eGovernment

Řídicí orgán IROP vyhlásil výzvu č. 9 zaměřenou na eGovernment. Mezi aktivity, které je možné z prostředků financovat patří například elektronizace vybraných služeb veřejné správy, rozšíření propojeného datového fondu, intenzivnější využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace. Žádosti o podporu je možní předkládat od 17. 10. 2022 do 28. 2. 2023.

Seminář IROP v Českých Budějovicích

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR) zve žadatele na seminář k 25. a 26. výzvě IROP zaměřené na SC 4.2 sociální bydlení. Seminář proběhne v Českých Budějovicích dne 26. 10. 2022 v čase od 9:30 do 13:30 hodin. Registrace je možná prostřednictvím formuláře nejpozději do 24. 10. 2022.

Místo akce: Jihočeský vědeckotechnický park, přednáškový sál, Lipová 1789/9, České Budějovice

ŘO IROP posouvá vyhlášení výzev

Řídicí orgán IROP oznámil, že posouvá datum vyhlášení výzev č. 8, 9 a 11 (eGovernment - SC 1.1), 21 a 22 (Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti - SC 3.1), 23 a 24 (Základní školy - SC 4.1), 27 a 28 (Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1).

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.