PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Obce budou moci postavit nebo opravit sportoviště

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotace, díky kterým obce a města budou moci vybudovat sportovní haly a opravit sportoviště využívané sportovními organizacemi a spolky. Celkem tak ministerstvo podpoří 34 projektů za 320 milionu korun. Díky dotačnímu titulu Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku tak budou v obcích a městech České republiky vybudovány například multifunkční sportovní haly, opravena víceúčelová sportoviště nebo atletické dráhy.

Priority politiky soudržnosti pro roky 2021–2027 přehledně

Ministerstvo pro místní rozvoj jednalo s Evropskou komisí o přípravě nového období 2021–2027. Národní orgán pro koordinaci k tématu přípravy na nové programové období uspořádal online konferenci Evropské fondy po roce 2020, podívejte se na záznam. K dispozici je také přehled představující hlavní cíle příštího programového období.

ŘV MAP ORP České Budějovice

Zástupce sekretariátu RSK JK se zúčastnil jednání Řídícího výboru MAP II ORP České Budějovice. Členové projednali aktualizaci strategického rámce projektů pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice II, dále plán aktivit pro rok 2021. Na jednání zazněly mj. také pozvánky na akce Burza škol nebo Buď mistr. Obě aktivity jsou určeny pro žáky ZŠ a jejich rodiče a pomohou při výběru střední školy nebo středního odborného učiliště.

BURZA ŠKOL již v lednu 2021 – online akce

Jihočeská hospodářská komora zve žáky 7.–9. tříd základních škol, rodiče i pedagogy na akci Burza škol, která proběhne online ve dnech 12. až 14. ledna 2021. Využijte příležitost získat informace o nabízených oborech jihočeských středních škol, ale také o tom, jak to na škole vypadá, jaké škola nabízí volnočasové aktivity, nebo o podmínkách přijímacích zkoušek.

Máte dobrý záměr a nemůžete získat dotaci? Sdělte nám to ve formuláři.

Projektové záměry, pro které neexistuje dotační zdroj nebo pro ně nevyhovují podmínky daného programu, tvoří tzv. bílá místa nebo bariéry čerpání. Prostřednictvím krátkého formuláře můžete ve stručnosti tyto nedostatky nebo nemožnosti čerpání popsat, my je prověříme a postoupíme k řešení MMR a řídícím orgánům operačních programů. Formulář pro bariéry čerpání a bílá místa naleznete pod tímto odkazem.

Online konference na téma "Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR"

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 8. prosince online konferenci, kde představí možnosti a návrhy na využití evropských fondů v České republice v příštích letech. Konference proběhne online a bude živě streamovaná na stránkách www.dotaceEU.cz. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů představí společně s partnery aktuální stav příprav a zaměření chystaných programů a iniciativ nejen politiky soudržnosti.

CELOREPUBLIKOVÝ PRŮZKUM K VYUŽITÍ INTERNETU V DOMÁCNOSTI

Zapojte se do celorepublikového průzkumu k využití internetu v domácnosti v roce 2020. Dotazníkové šetření provádí poradenská společností Grant Thornton za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Dotazník je anonymní, obsahuje 20 otázek. Kromě základních otázek je průzkum zaměřen i na vliv pandemie COVID-19 na využívání a spokojenost s internetovým připojením v tuzemských domácnostech.

Sledujte dění v národních dotačních programech

Aktualizovali jsme pro vás přehled webových odkazů na národní dotace jednotlivých ministerstev. Sledujte vyhlašované dotační příležitosti a výzvy pro rok 2021. Více informací je k dispozici na webu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje, v sekci NDT.

Dotace pro obce v národních parcích

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro obce národních parcích. Finanční prostředky z výzvy č. 5/2020 Národního programu Životní prostředí jsou určeny na další odstavné plochy a parkoviště navazující na stávající turistickou infrastrukturu, nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, veřejná pítka, požární nádrže, informační tabule či navigační značení. Z prostředků lze také modernizovat pouliční osvětlení šetrné k životnímu prostředí, dovybavit informační centra nebo zpracovat rozvojové dokumenty zaměřené na životní prostředí.

Sdružení místních samospráv pořádá sérii webinářů

SMS ČR s podporou MMR pořádá sérii webinářů "Starostovský informační servis 2020". První webinář na téma "Dotační tituly MMR pro rok 2021, Evropské fondy v novém programovacím období" se konal začátkem listopadu. Hosty webináře byli JUDr. Stanislav Polčák, (europoslanec, člen Evropské lidové strany, předseda SMS), Mgr. Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů), Ing. Miroslava Tichá (vedoucí odboru správy národních programů).

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.