PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

159. výzva OP ŽP pro projekty protipovodňové ochrany

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 plánuje vyhlášení nové výzvy pro specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami. Příjem žádostí do výzvy č. 159 bude zahájen 25. 10. 2021.

Vyhlášeny výzvy na podporu rozvoje regionů 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. Více informací naleznete zde.

Jak bude vypadat nový IROP? Kdy budou vyhlášeny výzvy?

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na tiskové konferenci sdělila, jak bude vypadat nový IROP pro období 2021–2027, jaké jsou priority v novém období i jaký je harmonogram schvalování nových operačních programů a plánovaných výzev. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů, poté shrnul čerpání IROP v letech 2014–2020. Více informací o novém IROP i záznam z tiskové konference můžete zhlédnout

Online seminář - Podpora obcí v národních parcích

Státní fond životního prostředí ČR vás zve na online seminář k aktuálně vyhlášené dotační výzvě č. 6/2021 z Národního programu Životní prostředí, která nabízí 200 milionů na rozvoj obcí a zlepšení kvality života obyvatel na území národních parků. Akce se koná v prostředí MS Teams dne 7. 10. 2021 od 15:30 hodin. Pozvánka a více informací zde.

Nejčastější otázky k ISPZ

Informační systém projektových záměrů (ISPZ) již využívají zástupci obcí a dalších subjektů v Jihočeském kraji k ukládání svých záměrů. Aktuálně evidujeme přes 1 100 záměrů. Do ISPZ je možné po přihlášení průběžně ukládat jakékoliv projektové záměry, které mají celkové plánované výdaje projektu vyšší než 10 000 Kč. Často se nás ptáte, jak může tento systém pomoci konkrétní obci nebo zda bude možné přes něj získat nějakou dotaci? O odpovědi jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj, které ISPZ spravuje:

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.