PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

ŘO OP TAK vyhlásí v březnu a dubnu další výzvy

Řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) plánuje v březnu a dubnu vyhlásit následující výzvy:

27. 3. 2023 Poradenství – výzva I. se zaměřením na podporu podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím nákupu poradenských služeb;

30. 3. 2023 Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I. k podpoře zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím režimu de minimis.

Pozvánka na seminář Dotace EU a audity 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Eurocentrem zve na seminář Dotace EU a audity 2023. Akce proběhne v Českých Budějovicích dne 20. 2. 2023 od 10:00 hodin. Zástupci Auditního orgánu seznámí účastníky s nejčastějšími nedostatky a pochybeními zjištěných při auditech projektů z fondů EU, zejména v oblasti veřejných zakázek a realizace projektu.

SFŽP pořádá týden webinářů

Státní fond životního prostředí pořádá v lednu sérii webinářů, na kterých vás seznámí s aktuálními dotačními možnostmi v roce 2023. Prezentace i záznamy z proběhlých webinářů budou k dispozici na webu SFŽP pod tímto odkazem.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.