PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Spuštěna výzva IROP pro zdravotnické záchranné služby

Řídicí orgán IROP vyhlásil výzvu č. 13 pro přechodové regiony pro Integrovaný záchranný systém, konkrétně pro zdravotnické záchranné služby (SC 2.1). Alokace ve výši 932 mil. Kč je určena mimo jiné na pořízení specializované techniky, snížení energetické závislosti na externím zásobování výjezdových základen, vybudování specializovaných pracovišť nebo vzdělávacích středisek. Žádosti o podporu je nutné podat nejpozději 30. 6. 2025.

Dny otevřených dveří v úspěšných projektech

Ministerstvo pro místní rozvoj vás zve na sérii akcí Dny otevřených dveří: Poznejte úspěšné projekty podpořené z fondů EU. Těšit se můžete na prohlídku zámku, hradu, pivovaru i muzeí. Akce startují již 3. 9. 2022 na zámku Blansko. Další informace jsou k dispozici na webu DotaceEU.

Startují semináře k projektovému a finančnímu řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje od září semináře zaměřené na projektové a finanční řízení evropských projektů. Semináře připravují regionální kanceláře Eurocenter. Akce je bezplatná a v Českých Budějovicích proběhne ve dnech 28. 11. 2022 a 29. 11. 2022. Uzávěrka přihlášek je do 23. 11. 2022. Více informací je k dispozici zde.

Záznam a prezentace z Konzultačního dne na MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo první výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a zodpovědělo dotazy k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Národnímu plánu obnovy. Záznam a prezentaci z Konzultačního dne, který proběhl 1. 8. 2022, najdete na webu MPO.

IROP zveřejnil harmonogram výzev na rok 2022

Dne 1. 7. 2022 Evropská komise schválila Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027. Monitorovací výbor dne 12. 7. 2022 schválil podmínky hodnocení projektů a harmonogram výzev pro rok 2022. První výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu plánuje řídicí orgán vyhlásit již koncem července 2022.

Digitalizace a inovace pro města všech velikostí

Ministerstvo pro místní rozvoj vás zve na diskuzní fórum na téma Digitalizace a inovace pro města všech velikostí. Akce proběhne zdarma online formou dne 14. července 2022 od 14:00 do 16:00 hodin. Diskuzním jazykem je angličtina se simultánním tlumočením do češtiny. Program a odkaz pro registraci najdete zde.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.