PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Výroční konference IROP

Výroční konference IROP "Přínosy inteligentních dopravních systémů financovaných z ESIF", která se koná dne 24. 10. 2018 od 10:00 do 16:00 v VŠB – TU Ostrava, aula, místnost NA2 na adrese 17. listopadu 15/2172. Ostrava

Více informací a registrace ZDE.

Seminář Bussines help

Seminář organizuje Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a s dalšími partnery. Cílem semináře je poskytnout podnikatelům přehledné informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů a dalších projektech podporující podnikání v Jihočeském kraji v jeden den na jednom místě.

9. zasednání RSK JK

9. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje se bude konat dne 28. srpna 2018 od 9 hodin v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.

NOVÁ VÝZVA - úspora energie v SZT

Cílem je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Alokace výzvy je 1 mld. Kč. Více informací se dočtete ZDE.

NOVÁ VÝZVA - MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

Cílem je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinacích.

Podpořeny budou aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace

KDY: 24. 5. 2018 od 9:00 do 13:00 hod.

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

CÍL: představení základních informací pro příjemce z IROP - zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávu o realizaci, postupy zadávání v MS2014+. stavební rozpočty a soupisy prací v ŽoZ a ŽoP, zadávání a kontrola veřejných zakázek atd. Přednáší zástupci CRR.

Seminář "DOTACE EU A AUDITY" - II. kolo

KDY: 12. 6. 2018 od 9:30 do 13:30 hod.

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

CÍL: poskytnutí informací o nejčastějších nedostatcích a oblastech zjištění při kontrolách u projektů spolufinancovaných z EU se všeobecným zaměřením na všechny operační programy. Přednáší zástupci Auditního orgánu Ministerstva financí - příležitost konzultovat nejasnosti při realizaci vašeho projektu.

Seminář "DOTACE EU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"

KDY: 25. 6. 2018 od 9:30 do 14:00 hod

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

CÍL: získání informací, jak postupovat během zadávacího řízení u projektů z fondů EU a jak si ušetřit starosti při případné kontrole. Přednáší zástupci MMR, Odbor práva veřejných zakázek - možnost konzultací a dotazů.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.