PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Saint-Gobain Fórum 2021

Dne 21. září se koná online konference Saint-Gobain Fórum 2021 tentokrát na téma Bez peněz se stavět nedá! Hosty diskuse jsou mimo jiné i zástupci Státního fondu životního prostředí a Svazu měst a obcí ČR, kteří nastíní možnosti financování z Operačního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám v programovém období 2014–2020 a 2021–2027.

Dotace z Národního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí rozdělí obcím v národních parcích 200 miliónů korun z Národního programu Životní prostředí. Žádosti o dotaci je možné podávat od 15. října 2021, maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí stejně jako v přechozích letech 85 % z celkových způsobilých výdajů. Více informací k výzvě č.

Představení Národního plánu obnovy v Jihočeském kraji

Jihočeská hospodářská komora vás dne 26. 8. 2021 zve do Českých Budějovic na seminář Představení Národního plánu obnovy v Jihočeském kraji. Národní plán obnovy umožní z alokace 190 mld. Kč financovat projekty digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

Aktualizace harmonogramu výzev OP ŽP

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí aktualizoval harmonogram výzev pro roky 2020–2021. Dne 16. 8. 2021 řídící orgán plánuje vyhlásit výzvu č. 156 pro specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a výzvu č. 157 pro specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Harmonogram je ke stažení zde.

Prezentace ze semináře k ISPZ je již k dispozici

V minulém týdnu jsme partnerům v území představili národní Informační systém projektových záměrů (ISPZ). Online seminář hodnotíme jako úspěšný nejen my, ale také účastníci. Těm dle zpětných ohlasů přinesl seminář nové informace a k systému se dozvěděli vše podstatné.

Chybí vám od nás nějaké informace? Jaké téma vás zajímá?

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.

Pozvánka na webinář

Ve čtvrtek 5. 8. 2021 od 13:00 hod. pořádáme krátký webinář s názvem Představení Informačního systému pro sběr projektových záměrů (ISPZ)

Akce probíhá zdarma.

Registrovat se můžete do 3. 8. 2021 prostřednictvím tohoto odkazu

Sbíráme projektové záměry pro cestovní ruch

Sběr probíhá na základě požadavku Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a týká se projektů zacílených na oblast cestovního ruchu, kterou výrazně zasáhla pandemie Covid-19.

Své projektové záměry můžete do 31. 8. 2021 vkládat do databáze RSK JK prostřednictvím národního Informačního systému pro sběr projektových záměrů (ISPZ). Více informací naleznete zde

Vyhlášena výzva na podporu cestovního ruchu v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro podprogram: Marketingové aktivity v cestovním ruchu (117D722). Žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 je možné předkládat od 7. 7. 2021 do 17. 9. 2021.

Školení k webové aplikaci ObcePRO

Ministerstvo pro místní rozvoj provozuje webovou aplikaci ObcePRO (www.obcepro.cz), která je on-line nástrojem pro podporu strategického plánování v obcích. Dne 9. června 2021 proběhne další on-line školení k této aplikaci.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.