ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit. Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů respektuje specifická hlediska.

Územní dimenze je naplňována dvěma způsoby, jednak individuálními projekty prostřednictvím výzev zacílených na konkrétní typy území, nebo integrovanými projekty v rámci realizace integrovaných nástrojů.

Další podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, které si kladou za cíl informovat veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou do systému realizace a koordinace územní dimenze zapojeni.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mil. eur. Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v období 20142020 jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Jedná se o dva strukturální fondy:

 • Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR / ERDF)
 • Evropský sociální fond (ESF)

a dále tři další evropské fondy:

 • Fond soudržnosti (FS/CF)
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV / EAFRD)
 • Evropský námořní a rybářský fond (ENRF / EMFF)

Důležité změny v programovém období 20142020:

 • Rozšíření počtu zapojených fondů (nově i Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond)
 • Nastavení systému předběžných podmínek
 • Důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů a obecně na kvalitu strategické práce v ČR
 • Vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů)
 • Finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec)
 • Vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů
 • Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací
 • Snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustanovení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na místo původních sedmi ROPů)
 • Koncepce Jednotného metodického prostředí (zajištění stejných pravidel)

RSS

Seminář Podpora kulturních a vzdělávacích projektů – Komunitární programy a přeshraniční spolupráce

 KDY: 5. 11. 2018 od 10:00 do 13:00 hod.
 KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)
 CÍL: přehledné informace o komunitárních programech (Evropa pro občany, Kreativní Evropa, Erasmus+, Mezinárodní visegrádský fond) a Přeshraniční spolupráci Rakousko-ČR a seznámení s tím, jaké možnosti financování nabízejí včetně podmínek pro žadatele.

Seminář Elektronizace veřejných zakázek – Jak správně elektronicky komunikovat v zadávacím řízení?

 KDY: 29. 10. 2018 od 9:30 do 12:30 hod.
 KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)
 CÍL: seznámení s principy otevírání nabídek v elektronické podobě a s definicí a základním využitím elektronických katalogů, s principy elektronické aukce a s možnostmi využití dynamického nákupního systému. Přednáší zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Výroční konference IROP

Výroční konference IROP "Přínosy inteligentních dopravních systémů financovaných z ESIF", která se koná dne 24. 10. 2018 od 10:00 do 16:00 v VŠB – TU Ostrava, aula, místnost NA2 na adrese 17. listopadu 15/2172. Ostrava

Více informací a registrace ZDE.

Seminář Bussines help

Seminář organizuje Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a s dalšími partnery. Cílem semináře je poskytnout podnikatelům přehledné informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů a dalších projektech podporující podnikání v Jihočeském kraji v jeden den na jednom místě.

9. zasednání RSK JK

9. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje se bude konat dne 28. srpna 2018 od 9 hodin v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Subscribe to