PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Konzultační den pro OP TAK a NPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vás zve na konzultace k možnostem financování z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Národního plánu obnovy. Akce proběhne zdarma dne 7. 3. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha, 112 49.

Webináře ke kotlíkovým dotacím a Nové zelené úsporám pokračují

Státní fond životního prostředí navazuje na předchozí úspěšné webináře. Další akce se zaměří na rekonstrukce a novostavby rodinných i bytových domů, na instalaci fotovoltaiky nebo finanční podporu výměny starých kotlů a topidel. Série webinářů se koná ve dnech od 3. do 10. března 2022 vždod 16:30 do 17:30. Více informací i link pro přihlášení najdete pod tímto odkazem.

Výzvu na revitalizaci brownfieldů plánuje MPO na přelom února/března 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje na přelomu února a března 2022 vyhlásit výzvu z Národního plánu obnovy, komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží. Výzva je určena pro revitalizaci brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů. Ministerstvo před vyhlášením výzvy mapuje situaci v obcích a krajích prostřednictvím dotazníkového šetření.

Pozvánka na Fórum udržitelného rozvoje 2022

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo pro místní rozvoj vás zvou na Fórum udržitelného rozvoje 2022, které se uskuteční online dne 3. 2. 2022 v čase od 13:30 do 17:30. Letošní ročník se zaměří na otázku společenské rezistence vůči vládním strategiím v oblasti udržitelnosti.

Hlavní závěry evaluací napříč fondy EU

Národní orgán pro koordinaci MMR shrnul hlavní výstupy evaluačních aktivit v oblasti fondů EU v České republice realizovaných v roce 2021. Přehledná publikace ve zjednodušené podobě uvádí zjištění a doporučení z 35 provedených evaluací napříč fondy EU od procesu hodnocení až po výsledkové evaluace a vyhodnocení integrovaných nástrojů. Shrnutí evaluací je k dispozici ve formátu pdf pod tímto odkazem.

Státní fond životního prostředí České republiky pořádá týden webinářů pro obce

Ve dnech 10. 1. až 13. 1. pořádá SFŽP webináře pro obce zaměřené na:

  • Vodohospodářskou infrastrukturu – záznam z webináře je pod tímto odkazem;
  • Energetické úspory a obnovitelné zdroje; Ochrana ovzduší, klima a energie;
  • Odpady;
  • Přírodu a krajinu.

Na webináře se nemusíte registrovat, stačí se přihlásit přes MS Teams. Více informací naleznete zde

Absorpční kapacita projektů MAP pro období 2021–2027 v Jihočeském kraji

Nositelé Místních akční plánů vzdělávání (MAP) aktualizují Strategické rámce MAP pro a investiční priority v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Jednotná struktura tabulek s přehledem chystaných projektů nám umožňuje průběžně analyzovat absorpční kapacitu MAP v Jihočeském kraji.  Aktuálně investiční rámce obsahují téměř 2 100 projektových záměrů s celkovými výdaji přes 8 mld.

Výzvy z Národního plánu obnovy vyhlásí MPO v lednu 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že první výzvy z Národního plánu obnovy vyhlásí nejpozději v lednu 2022. Plánované výzvy budou zaměřené na následující oblasti: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace, Cirkulární řešení v podnicích, Úspory vody v podnicích, Elektromobilita pro podnikatele.

Sledujte webové stránky MPO, kde naleznete více informací.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.