PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Webinář "Investice v obcích a městech 2021"

Agentura CzechInvest Vás zve na webinář s názvem Investice v obcích a městech 2021. Města i obce letos čelí nebývalé výzvě. Vyrovnávají se s dopady koronavirové pandemie a daňových úprav do obecních rozpočtů, ve kterých náhle chybí prostředky na realizaci mnoha plánovaných projektů. Proto Vám chtějí, regionálním zástupcům těchto území, ukázat možnosti financování investičních záměrů v roce 2021, a to zejména prostřednictvím: 

Webinář „Permakultura v praxi, aneb jedlé zahrady ve městě a výukové zahrady pro děti jako komunitní akce“

Ve středu 13. 1. 2021 v 9:00 hod. se uskuteční webinář „Permakultura v praxi, aneb jedlé zahrady ve městě a výukové zahrady pro děti jako komunitní akce“. Dozvíte se o zkušenostech s různými komunitními projekty, například o komunitní zahradě Bez plotu na pěší zóně uprostřed města Žamberka, nebo o přírodních výukových zahradách pro školy a školky budovaných z místních zdrojů společně s dětmi a rodiči.

Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo podmínky podpory REACT-EU

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) upřesnilo podmínky podpory z investičního nástroje REACT-EU. Bližší parametry podpory a seznam přístrojové techniky je k dispozici na webu MZ ČRREACT-EU je novým evropským investičním nástrojem, který představuje mimořádné dodatečné zdroje při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19. Značná část finančních prostředků v objemu cca 15,2 mld.

Prodloužení 94. výzvy IROP

Řídící orgán IROP oznámil, že dne 21. 12. 2020 z důvodu časově náročné přípravy projektů prodloužil příjem žádostí do 94. výzvy IROP „Digitalizace stavebního řízení“. Žádosti o podporu je možné podávat do 26. 2. 2021 do 16:00. Aktualizované znění výzvy je k dispozici pod tímto odkazem.

 

Obce a veřejnost mohou připomínkovat návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a také Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na rozvoj území

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti připravuje veřejné projednání k návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a k Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 na udržitelný rozvoj území, která se uskuteční v pondělí 11. ledna 2021 od 15:00 do cca 17:30 hod. Podrobnější informace k veřejnému projednání jsou dostupné zde.

Obce budou moci postavit nebo opravit sportoviště

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotace, díky kterým obce a města budou moci vybudovat sportovní haly a opravit sportoviště využívané sportovními organizacemi a spolky. Celkem tak ministerstvo podpoří 34 projektů za 320 milionu korun. Díky dotačnímu titulu Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku tak budou v obcích a městech České republiky vybudovány například multifunkční sportovní haly, opravena víceúčelová sportoviště nebo atletické dráhy.

Priority politiky soudržnosti pro roky 2021–2027 přehledně

Ministerstvo pro místní rozvoj jednalo s Evropskou komisí o přípravě nového období 2021–2027. Národní orgán pro koordinaci k tématu přípravy na nové programové období uspořádal online konferenci Evropské fondy po roce 2020, podívejte se na záznam. K dispozici je také přehled představující hlavní cíle příštího programového období.

ŘV MAP ORP České Budějovice

Zástupce sekretariátu RSK JK se zúčastnil jednání Řídícího výboru MAP II ORP České Budějovice. Členové projednali aktualizaci strategického rámce projektů pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice II, dále plán aktivit pro rok 2021. Na jednání zazněly mj. také pozvánky na akce Burza škol nebo Buď mistr. Obě aktivity jsou určeny pro žáky ZŠ a jejich rodiče a pomohou při výběru střední školy nebo středního odborného učiliště.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.