PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Zpravodaj OP TAK informuje o výzvě k úsporám energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo první číslo zpravodaje k Operačnímu programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Zpravodaj "tak" č. 1 řeší problematiku výzvy Úspory energie, přináší přehled plánovaných akcí do konce roku 2022 a upozorňuje na vyhlášené výzvy z OP PIK a OP TAK. Přehled vyhlášených výzev v OP TAK i v dalších operačních programech najdete také na našem webu.

IROP vyhlásil výzvu č. 9 zaměřenou na eGovernment

Řídicí orgán IROP vyhlásil výzvu č. 9 zaměřenou na eGovernment. Mezi aktivity, které je možné z prostředků financovat patří například elektronizace vybraných služeb veřejné správy, rozšíření propojeného datového fondu, intenzivnější využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace. Žádosti o podporu je možní předkládat od 17. 10. 2022 do 28. 2. 2023.

Seminář IROP v Českých Budějovicích

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR) zve žadatele na seminář k 25. a 26. výzvě IROP zaměřené na SC 4.2 sociální bydlení. Seminář proběhne v Českých Budějovicích dne 26. 10. 2022 v čase od 9:30 do 13:30 hodin. Registrace je možná prostřednictvím formuláře nejpozději do 24. 10. 2022.

Místo akce: Jihočeský vědeckotechnický park, přednáškový sál, Lipová 1789/9, České Budějovice

ŘO IROP posouvá vyhlášení výzev

Řídicí orgán IROP oznámil, že posouvá datum vyhlášení výzev č. 8, 9 a 11 (eGovernment - SC 1.1), 21 a 22 (Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti - SC 3.1), 23 a 24 (Základní školy - SC 4.1), 27 a 28 (Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1).

Spuštěna výzva IROP pro zdravotnické záchranné služby

Řídicí orgán IROP vyhlásil výzvu č. 13 pro přechodové regiony pro Integrovaný záchranný systém, konkrétně pro zdravotnické záchranné služby (SC 2.1). Alokace ve výši 932 mil. Kč je určena mimo jiné na pořízení specializované techniky, snížení energetické závislosti na externím zásobování výjezdových základen, vybudování specializovaných pracovišť nebo vzdělávacích středisek. Žádosti o podporu je nutné podat nejpozději 30. 6. 2025.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.