PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Výzva č. 35 alokuje 1 mld. Kč na likvidaci ekologických zátěží

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 35 – Ekologické zátěže. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OP ŽP) bude možné předkládat od 15. 6. 2023 do 31. 8. 2023. Podpořeny budou sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy.

Seminář IROP v Českých Budějovicích

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR), Územní odbor IROP pro Jihočeský kraj zve na Seminář pro příjemce IROP – Realizace projektu v IROP 2021–2027 + Ukončování projektů v IROP 2014–2020. Akce se uskuteční zdarma dne 16. 5. 2023.

Brownfieldy najdete na novém webovém portálu

Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest spustily nový webový portál k rozvoji brownfieldů www.brownfieldy.cz. Součástí je také Národní databáze brownfieldů, která obsahuje více než 4 tisíce zanedbaných a nevyužitých lokalit v České republice. Portál chce být hlavní informační platformou pro investory a majitele brownfieldů z řad veřejného i soukromého sektoru.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 6. dubna 2023 výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 6. dubna 2023 výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2023 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli s příjmem žádostí od 2. května 2023. Více informací naleznete v tiskové zprávě

ŘO IROP revidoval obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Řídicí orgán IROP vydal revizi 1.15 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro programové období 2014-2020. Aktualizace spočívá především v zapracování Specifického cíle 8.1 Podpora uprchlíků z Ukrajiny v rámci iniciativy FAST CARE, úpravě veřejných zakázek předkládaných v IROP a změně ukončování projektů. Kompletní přehled změn obecných pravidel je k dispozici na webu IROP.

Prezentace a záznam z diskuzního fóra pro a o HSOÚ

Zástupce sekretariátu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje se dne 22. 3. 2023 zúčastnil akce Diskusní fórum pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj ohrožených území. Zástupci MMR, akademické sféry, krajů i aktéři z ohrožených území vzájemně sdíleli své zkušenosti a dobrou praxi. Diskutující u kulatých stolů hovořili o podpoře podnikání, dostupném bydlení jako šance pro HSOÚ i o dalších tématech.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.