PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Finance na energetické úspory ve veřejných budovách

Nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí přináší prostředky snížení energetické náročnosti škol, nemocnic, úřadů a dalších veřejných budov. Celkem do oprav veřejných budov půjdou 3,2 miliardy korun z prostředků Národního plánu obnovy, o které zájemci budou žádat prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Příjem žádostí o podporu do výzvy č. 12/2021 Energetické úspory veřejných budov začne již 1. 12. 2021 v 10:00 hodin.

230 milionů Kč na rozvoj hygienických stanic a laboratoří testujících covid-19

Řídící orgán IROP vyhlásil výzvu z fondu REACT-EU na rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic a laboratorních kapacit pro PCR testování. Žádosti o podporu do výzvy č. 102 „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II“ je možné předkládat od 11. 11. 2021 do 31. 3. 2022. Online seminář pro žadatele se uskuteční již 16. 11. 2021.

Ministerstvo zve zástupce obcí, DSO a MAS na semináře

Ministerstvo pro místní rozvoj zve zástupce obcí, dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin na dvě vzdělávací akce. Semináře proběhnou 23. 11. 2021 a 30. 11. 2021 a budou se věnovat například omezení reklamního smogu v obcích, péči o vesnické stavby a veřejný prostor, péči o dřeviny, tvorbě vizuálního stylu obce a přinesou také novinky z ministerstva.

Centrum slaví 25 let!

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v prosinci oslaví 25 let od svého vzniku. Za tu dobu přispělo k realizaci více než 25 000 projektů za více než 200 mld. Kč a vyvinulo se v moderní úřad poskytující na profesionální úrovni služby svým klientům a partnerům. Při této příležitosti připravili krátké video, které můžete shlédnout zde

První výzva nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021–2027

Program nadnárodní evropské územní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 20212027 vyhlašuje dne 15. 11. 2021 první výzvu nového období. Výzva cílí na nadnárodní spolupráci při řešení vývoje a provádění strategií, akčních plánů, nástrojů, školení, pilotních akcí a souvisejících řešení. Řídící orgán představí podmínky výzvy dne 15. 11.

180 milionů Kč pro obce na kanalizace a vododovody

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dne 25. října 2021 výzvu z podprogramu technická infrastruktura. Žádosti o poskytnutí dotace mohou obce podávat do 7. 1. 2022 do 12:00 hodin. Finanční prostředky alokované ve výzvě jsou určené na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.