ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit. Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů respektuje specifická hlediska.

Územní dimenze je naplňována dvěma způsoby, jednak individuálními projekty prostřednictvím výzev zacílených na konkrétní typy území, nebo integrovanými projekty v rámci realizace integrovaných nástrojů.

Další podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, které si kladou za cíl informovat veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou do systému realizace a koordinace územní dimenze zapojeni.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mil. eur. Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v období 20142020 jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Jedná se o dva strukturální fondy:

 • Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR / ERDF)
 • Evropský sociální fond (ESF)

a dále tři další evropské fondy:

 • Fond soudržnosti (FS/CF)
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV / EAFRD)
 • Evropský námořní a rybářský fond (ENRF / EMFF)

Důležité změny v programovém období 20142020:

 • Rozšíření počtu zapojených fondů (nově i Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond)
 • Nastavení systému předběžných podmínek
 • Důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů a obecně na kvalitu strategické práce v ČR
 • Vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů)
 • Finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec)
 • Vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů
 • Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací
 • Snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustanovení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na místo původních sedmi ROPů)
 • Koncepce Jednotného metodického prostředí (zajištění stejných pravidel)

RSS

BURZA ŠKOL již v lednu 2021 – online akce

Jihočeská hospodářská komora zve žáky 7.–9. tříd základních škol, rodiče i pedagogy na akci Burza škol, která proběhne online ve dnech 12. až 14. ledna 2021. Využijte příležitost získat informace o nabízených oborech jihočeských středních škol, ale také o tom, jak to na škole vypadá, jaké škola nabízí volnočasové aktivity, nebo o podmínkách přijímacích zkoušek.

Máte dobrý záměr a nemůžete získat dotaci? Sdělte nám to ve formuláři.

Projektové záměry, pro které neexistuje dotační zdroj nebo pro ně nevyhovují podmínky daného programu, tvoří tzv. bílá místa nebo bariéry čerpání. Prostřednictvím krátkého formuláře můžete ve stručnosti tyto nedostatky nebo nemožnosti čerpání popsat, my je prověříme a postoupíme k řešení MMR a řídícím orgánům operačních programů. Formulář pro bariéry čerpání a bílá místa naleznete pod tímto odkazem.

Online konference na téma "Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR"

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 8. prosince online konferenci, kde představí možnosti a návrhy na využití evropských fondů v České republice v příštích letech. Konference proběhne online a bude živě streamovaná na stránkách www.dotaceEU.cz. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů představí společně s partnery aktuální stav příprav a zaměření chystaných programů a iniciativ nejen politiky soudržnosti.

Sledujte dění v národních dotačních programech

Aktualizovali jsme pro vás přehled webových odkazů na národní dotace jednotlivých ministerstev. Sledujte vyhlašované dotační příležitosti a výzvy pro rok 2021. Více informací je k dispozici na webu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje, v sekci NDT.

Dotace pro obce v národních parcích

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro obce národních parcích. Finanční prostředky z výzvy č. 5/2020 Národního programu Životní prostředí jsou určeny na další odstavné plochy a parkoviště navazující na stávající turistickou infrastrukturu, nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, veřejná pítka, požární nádrže, informační tabule či navigační značení. Z prostředků lze také modernizovat pouliční osvětlení šetrné k životnímu prostředí, dovybavit informační centra nebo zpracovat rozvojové dokumenty zaměřené na životní prostředí.

Sdružení místních samospráv pořádá sérii webinářů

SMS ČR s podporou MMR pořádá sérii webinářů "Starostovský informační servis 2020". První webinář na téma "Dotační tituly MMR pro rok 2021, Evropské fondy v novém programovacím období" se konal začátkem listopadu. Hosty webináře byli JUDr. Stanislav Polčák, (europoslanec, člen Evropské lidové strany, předseda SMS), Mgr. Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů), Ing. Miroslava Tichá (vedoucí odboru správy národních programů).

Leták Evropské fondy po roce 2020

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj připravil nový leták Evropské fondy po roce 2020. Ten představí zájemcům hlavní zdroje financování z evropských fondů, o které se budou moci ucházet v programovém období 2021-2027. Leták přibližuje podobu jak programů politiky soudržnosti, tak zdrojů řízených přímo Evropskou komisí nebo iniciativ reagujících na koronavirovou pandemii.

Ke stažení zde. 

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ ONLINE

Salesiánské středisko dětí a mládeže v Českých Budějovicích opět nabízí bezplatnou pomoc s učením a otevřelo program Doučování v online.  Pracovníci, praktikanti a dobrovolníci střediska jsou k dispozici každý všední den od 13:00 do 16:00 ve facebookové skupině DOUČOVÁNÍ Salesiáni pod tímto odkazem https://www.facebook.com/groups/DOUCOVANIsalesiani/.

Subscribe to