PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Nejčastější otázky k ISPZ

Informační systém projektových záměrů (ISPZ) již využívají zástupci obcí a dalších subjektů v Jihočeském kraji k ukládání svých záměrů. Aktuálně evidujeme přes 1 100 záměrů. Do ISPZ je možné po přihlášení průběžně ukládat jakékoliv projektové záměry, které mají celkové plánované výdaje projektu vyšší než 10 000 Kč. Často se nás ptáte, jak může tento systém pomoci konkrétní obci nebo zda bude možné přes něj získat nějakou dotaci? O odpovědi jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj, které ISPZ spravuje:

Vyhlášena výzva z podprogramu Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 10. 9. 2021 vyhlásilo 2. výzvu do programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér. Alokace činí téměř 120 miliónů korun a žádosti o podporu je možné předkládat do 15. října 2021 do 12:00 hodin. Podpora bude směřovat do odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu, výstavba osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jimi nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Změna harmonogramu výzev v OP ŽP

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí 20142020 plánuje vyhlášení nové výzvy pro Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu. Příjem žádostí do výzvy č. 158 bude zahájen 20. 9. 2021. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici pod tímto odkazem.

Saint-Gobain Fórum 2021

Dne 21. září se koná online konference Saint-Gobain Fórum 2021 tentokrát na téma Bez peněz se stavět nedá! Hosty diskuse jsou mimo jiné i zástupci Státního fondu životního prostředí a Svazu měst a obcí ČR, kteří nastíní možnosti financování z Operačního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám v programovém období 2014–2020 a 2021–2027.

Dotace z Národního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí rozdělí obcím v národních parcích 200 miliónů korun z Národního programu Životní prostředí. Žádosti o dotaci je možné podávat od 15. října 2021, maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí stejně jako v přechozích letech 85 % z celkových způsobilých výdajů. Více informací k výzvě č.

Představení Národního plánu obnovy v Jihočeském kraji

Jihočeská hospodářská komora vás dne 26. 8. 2021 zve do Českých Budějovic na seminář Představení Národního plánu obnovy v Jihočeském kraji. Národní plán obnovy umožní z alokace 190 mld. Kč financovat projekty digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

Aktualizace harmonogramu výzev OP ŽP

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí aktualizoval harmonogram výzev pro roky 2020–2021. Dne 16. 8. 2021 řídící orgán plánuje vyhlásit výzvu č. 156 pro specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a výzvu č. 157 pro specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Harmonogram je ke stažení zde.

Prezentace ze semináře k ISPZ je již k dispozici

V minulém týdnu jsme partnerům v území představili národní Informační systém projektových záměrů (ISPZ). Online seminář hodnotíme jako úspěšný nejen my, ale také účastníci. Těm dle zpětných ohlasů přinesl seminář nové informace a k systému se dozvěděli vše podstatné.

Chybí vám od nás nějaké informace? Jaké téma vás zajímá?

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.