ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit. Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů respektuje specifická hlediska.

Územní dimenze je naplňována dvěma způsoby, jednak individuálními projekty prostřednictvím výzev zacílených na konkrétní typy území, nebo integrovanými projekty v rámci realizace integrovaných nástrojů.

Další podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, které si kladou za cíl informovat veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou do systému realizace a koordinace územní dimenze zapojeni.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mil. eur. Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v období 20142020 jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Jedná se o dva strukturální fondy:

 • Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR / ERDF)
 • Evropský sociální fond (ESF)

a dále tři další evropské fondy:

 • Fond soudržnosti (FS/CF)
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV / EAFRD)
 • Evropský námořní a rybářský fond (ENRF / EMFF)

Důležité změny v programovém období 20142020:

 • Rozšíření počtu zapojených fondů (nově i Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond)
 • Nastavení systému předběžných podmínek
 • Důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů a obecně na kvalitu strategické práce v ČR
 • Vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů)
 • Finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec)
 • Vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů
 • Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací
 • Snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustanovení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na místo původních sedmi ROPů)
 • Koncepce Jednotného metodického prostředí (zajištění stejných pravidel)

RSS

Dny otevřených dveří projektů podpořených z EU

Ministerstvo pro místní rozvoj během května až září pořádá sérii dnů otevřených dveří projektů podpořených z evropských fondů. Cílem akce je seznámit veřejnost s přínosem evropských fondů v jejím okolí. Dny otevřených dveří probíhají ve všech regionech ČR a seznam akcí pořádaných pro veřejnost naleznete na mapě.
 

Vydání publikace Národní dotační zdroje 2019

Aktualizované vydání publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj Národní dotační zdroje Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů přináší formou souhrnných textů a přehledných tabulek informace o dotačních příležitostech pro města a obce.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „Dotace EU a veřejné zakázky"

Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Vás srdečně zvou na seminář "DOTACE EU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY".

Dozvíte se, jak správně postupovat při výběru dodavatele v zadávacím řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve výběrovém řízení dle Metodiky pro zadávání zakázek a na co se připravit v případě kontroly.

Termín konání semináře: 18. dubna 2019 (9:30-14:00)

Regionální stálá konference schválila Výroční zprávu za rok 2018

Dne 5. 3. 2019 se konalo 10. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje (RSK JK). Členové RSK JK schválili Výroční zprávu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje za rok 2018 a dále Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje za rok 2018. Na jednání byly dále představeny aktuální informace o kotlíkových dotacích, IROP, dále informace z Pracovní skupiny pro venkov a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.    

VÝZVA v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2019

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Konference k aplikovanému výzkumu v oblasti regionální politiky

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na připravovanou konferenci k prezentaci projektů, které jsou podporovány Technologickou agenturou ČR. Konference „Aplikovaný výzkum v oblasti regionální politiky“ se bude konat dne 9. 4. 2019  od 9:30 hodin v prostorách Akademie veřejného investování (AVI), Pařížská Praha 1.

Veletrh dotačních a inovačních příležitostí

CzechInvest, Eurocentrum České Budějovice a další partneři Vás již potřetí zvou Veletrh dotačních a inovačních příležitostí, který se bude konat dne 6. 3. 2018 od 9:00 do 14:00 hod v sálech hotelu Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích. Máte jedinečnou příležitost v jeden den a na jednom místě konzultovat své projektové záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Subscribe to