PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Vydání publikace Národní dotační zdroje 2019

Aktualizované vydání publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj Národní dotační zdroje Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů přináší formou souhrnných textů a přehledných tabulek informace o dotačních příležitostech pro města a obce.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „Dotace EU a veřejné zakázky"

Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Vás srdečně zvou na seminář "DOTACE EU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY".

Dozvíte se, jak správně postupovat při výběru dodavatele v zadávacím řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve výběrovém řízení dle Metodiky pro zadávání zakázek a na co se připravit v případě kontroly.

Termín konání semináře: 18. dubna 2019 (9:30-14:00)

Regionální stálá konference schválila Výroční zprávu za rok 2018

Dne 5. 3. 2019 se konalo 10. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje (RSK JK). Členové RSK JK schválili Výroční zprávu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje za rok 2018 a dále Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje za rok 2018. Na jednání byly dále představeny aktuální informace o kotlíkových dotacích, IROP, dále informace z Pracovní skupiny pro venkov a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.    

VÝZVA v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2019

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Konference k aplikovanému výzkumu v oblasti regionální politiky

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na připravovanou konferenci k prezentaci projektů, které jsou podporovány Technologickou agenturou ČR. Konference „Aplikovaný výzkum v oblasti regionální politiky“ se bude konat dne 9. 4. 2019  od 9:30 hodin v prostorách Akademie veřejného investování (AVI), Pařížská Praha 1.

Veletrh dotačních a inovačních příležitostí

CzechInvest, Eurocentrum České Budějovice a další partneři Vás již potřetí zvou Veletrh dotačních a inovačních příležitostí, který se bude konat dne 6. 3. 2018 od 9:00 do 14:00 hod v sálech hotelu Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích. Máte jedinečnou příležitost v jeden den a na jednom místě konzultovat své projektové záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.