ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit. Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů respektuje specifická hlediska.

Územní dimenze je naplňována dvěma způsoby, jednak individuálními projekty prostřednictvím výzev zacílených na konkrétní typy území, nebo integrovanými projekty v rámci realizace integrovaných nástrojů.

Další podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, které si kladou za cíl informovat veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou do systému realizace a koordinace územní dimenze zapojeni.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mil. eur. Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v období 20142020 jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Jedná se o dva strukturální fondy:

 • Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR / ERDF)
 • Evropský sociální fond (ESF)

a dále tři další evropské fondy:

 • Fond soudržnosti (FS/CF)
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV / EAFRD)
 • Evropský námořní a rybářský fond (ENRF / EMFF)

Důležité změny v programovém období 20142020:

 • Rozšíření počtu zapojených fondů (nově i Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond)
 • Nastavení systému předběžných podmínek
 • Důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů a obecně na kvalitu strategické práce v ČR
 • Vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů)
 • Finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec)
 • Vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů
 • Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací
 • Snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustanovení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na místo původních sedmi ROPů)
 • Koncepce Jednotného metodického prostředí (zajištění stejných pravidel)

RSS

NOVÁ VÝZVA - úspora energie v SZT

Cílem je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Alokace výzvy je 1 mld. Kč. Více informací se dočtete ZDE.

NOVÁ VÝZVA - MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

Cílem je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinacích.

Podpořeny budou aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace

KDY: 24. 5. 2018 od 9:00 do 13:00 hod.

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

CÍL: představení základních informací pro příjemce z IROP - zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávu o realizaci, postupy zadávání v MS2014+. stavební rozpočty a soupisy prací v ŽoZ a ŽoP, zadávání a kontrola veřejných zakázek atd. Přednáší zástupci CRR.

Seminář "DOTACE EU A AUDITY" - II. kolo

KDY: 12. 6. 2018 od 9:30 do 13:30 hod.

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

CÍL: poskytnutí informací o nejčastějších nedostatcích a oblastech zjištění při kontrolách u projektů spolufinancovaných z EU se všeobecným zaměřením na všechny operační programy. Přednáší zástupci Auditního orgánu Ministerstva financí - příležitost konzultovat nejasnosti při realizaci vašeho projektu.

Seminář "DOTACE EU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"

KDY: 25. 6. 2018 od 9:30 do 14:00 hod

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

CÍL: získání informací, jak postupovat během zadávacího řízení u projektů z fondů EU a jak si ušetřit starosti při případné kontrole. Přednáší zástupci MMR, Odbor práva veřejných zakázek - možnost konzultací a dotazů.

Starosto projektuj...

Svaz měst a obcí ČR na konci roku dokončil webový nástroj "Starosto, projektuj..." (www.projektuj.smocr.cz), který  poskytuje starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům návod a praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích.

Dotační příležitosti pro obce z MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Jihočeským krajem organizuje konferenci týkající se Dotačních příležitostí pro obce z Operačního programu Zaměstnanost (Výzva pro územně samosprávné celky č. 80) a Národních dotačních titulů z MPSV (Obec přátelská seniorům, Obec přátelská rodině).

Představeny budou systémové projekty realizované z OP Z. Další program je ZDE.

II. TERMÍN SEMINÁŘE - ŠABLONY II

Sekretariát Regionální stálé konference ve spolupráci s MŠMT si vás dovoluje pozvat na II. termín SEMINÁŘE k výzvě 02_18_063 a 02_18_064 ŠABLONY II

KDY: 23. 4. 2018 od 9 hod.

KDE: Zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

Výzvy jsou určeny pro: mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby.

Subscribe to