ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit. Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů respektuje specifická hlediska.

Územní dimenze je naplňována dvěma způsoby, jednak individuálními projekty prostřednictvím výzev zacílených na konkrétní typy území, nebo integrovanými projekty v rámci realizace integrovaných nástrojů.

Další podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, které si kladou za cíl informovat veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou do systému realizace a koordinace územní dimenze zapojeni.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mil. eur. Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v období 20142020 jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Jedná se o dva strukturální fondy:

 • Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR / ERDF)
 • Evropský sociální fond (ESF)

a dále tři další evropské fondy:

 • Fond soudržnosti (FS/CF)
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV / EAFRD)
 • Evropský námořní a rybářský fond (ENRF / EMFF)

Důležité změny v programovém období 20142020:

 • Rozšíření počtu zapojených fondů (nově i Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond)
 • Nastavení systému předběžných podmínek
 • Důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů a obecně na kvalitu strategické práce v ČR
 • Vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů)
 • Finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec)
 • Vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů
 • Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací
 • Snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustanovení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na místo původních sedmi ROPů)
 • Koncepce Jednotného metodického prostředí (zajištění stejných pravidel)

RSS

Prodloužení 94. výzvy IROP

Řídící orgán IROP oznámil, že dne 21. 12. 2020 z důvodu časově náročné přípravy projektů prodloužil příjem žádostí do 94. výzvy IROP „Digitalizace stavebního řízení“. Žádosti o podporu je možné podávat do 26. 2. 2021 do 16:00. Aktualizované znění výzvy je k dispozici pod tímto odkazem.

 

Obce a veřejnost mohou připomínkovat návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a také Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na rozvoj území

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti připravuje veřejné projednání k návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a k Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 na udržitelný rozvoj území, která se uskuteční v pondělí 11. ledna 2021 od 15:00 do cca 17:30 hod. Podrobnější informace k veřejnému projednání jsou dostupné zde.

Obce budou moci postavit nebo opravit sportoviště

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotace, díky kterým obce a města budou moci vybudovat sportovní haly a opravit sportoviště využívané sportovními organizacemi a spolky. Celkem tak ministerstvo podpoří 34 projektů za 320 milionu korun. Díky dotačnímu titulu Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku tak budou v obcích a městech České republiky vybudovány například multifunkční sportovní haly, opravena víceúčelová sportoviště nebo atletické dráhy.

Priority politiky soudržnosti pro roky 2021–2027 přehledně

Ministerstvo pro místní rozvoj jednalo s Evropskou komisí o přípravě nového období 2021–2027. Národní orgán pro koordinaci k tématu přípravy na nové programové období uspořádal online konferenci Evropské fondy po roce 2020, podívejte se na záznam. K dispozici je také přehled představující hlavní cíle příštího programového období.

ŘV MAP ORP České Budějovice

Zástupce sekretariátu RSK JK se zúčastnil jednání Řídícího výboru MAP II ORP České Budějovice. Členové projednali aktualizaci strategického rámce projektů pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice II, dále plán aktivit pro rok 2021. Na jednání zazněly mj. také pozvánky na akce Burza škol nebo Buď mistr. Obě aktivity jsou určeny pro žáky ZŠ a jejich rodiče a pomohou při výběru střední školy nebo středního odborného učiliště.

BURZA ŠKOL již v lednu 2021 – online akce

Jihočeská hospodářská komora zve žáky 7.–9. tříd základních škol, rodiče i pedagogy na akci Burza škol, která proběhne online ve dnech 12. až 14. ledna 2021. Využijte příležitost získat informace o nabízených oborech jihočeských středních škol, ale také o tom, jak to na škole vypadá, jaké škola nabízí volnočasové aktivity, nebo o podmínkách přijímacích zkoušek.

Máte dobrý záměr a nemůžete získat dotaci? Sdělte nám to ve formuláři.

Projektové záměry, pro které neexistuje dotační zdroj nebo pro ně nevyhovují podmínky daného programu, tvoří tzv. bílá místa nebo bariéry čerpání. Prostřednictvím krátkého formuláře můžete ve stručnosti tyto nedostatky nebo nemožnosti čerpání popsat, my je prověříme a postoupíme k řešení MMR a řídícím orgánům operačních programů. Formulář pro bariéry čerpání a bílá místa naleznete pod tímto odkazem.

Online konference na téma "Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR"

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 8. prosince online konferenci, kde představí možnosti a návrhy na využití evropských fondů v České republice v příštích letech. Konference proběhne online a bude živě streamovaná na stránkách www.dotaceEU.cz. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů představí společně s partnery aktuální stav příprav a zaměření chystaných programů a iniciativ nejen politiky soudržnosti.

Sledujte dění v národních dotačních programech

Aktualizovali jsme pro vás přehled webových odkazů na národní dotace jednotlivých ministerstev. Sledujte vyhlašované dotační příležitosti a výzvy pro rok 2021. Více informací je k dispozici na webu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje, v sekci NDT.

Subscribe to