PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Závazné stanovisko IROP č. 8 upravuje ukončení realizace projektu v kulturním dědictví

Řídicí orgán IROP vydal Závazné stanovisko č. 8 pro IROP v programovém období 2021-2027, které upravuje text v kapitole Zahájení a ukončení realizace projektu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP (SPPŽP). Stanovisko se týká výzev specifického cíle 4.4 a 5.1 zaměřených na kulturní dědictví. Další informace jsou k dispozici na webu IROP.

Jindřichohradecké podnikatelské fórum 2023

Letošní ročník Jindřichohradeckého podnikatelského fóra proběhne ve čtvrtek 21. září 2023 od 8:30 hod. v moderních prostorách Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Tématem tohoto ročníku je "podnikání dnes a zítra". Těšit se můžete na přednášky, živé diskusní panely se sdílením zkušeností pro každého, byznys konzultace, networking, občerstvení. To vše díky organizátorům a partnerům zcela zdarma. Program a registrační formulář naleznete zde

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.