ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit. Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů respektuje specifická hlediska.

Územní dimenze je naplňována dvěma způsoby, jednak individuálními projekty prostřednictvím výzev zacílených na konkrétní typy území, nebo integrovanými projekty v rámci realizace integrovaných nástrojů.

Další podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, které si kladou za cíl informovat veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou do systému realizace a koordinace územní dimenze zapojeni.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mil. eur. Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v období 20142020 jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Jedná se o dva strukturální fondy:

 • Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR / ERDF)
 • Evropský sociální fond (ESF)

a dále tři další evropské fondy:

 • Fond soudržnosti (FS/CF)
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV / EAFRD)
 • Evropský námořní a rybářský fond (ENRF / EMFF)

Důležité změny v programovém období 20142020:

 • Rozšíření počtu zapojených fondů (nově i Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond)
 • Nastavení systému předběžných podmínek
 • Důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů a obecně na kvalitu strategické práce v ČR
 • Vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů)
 • Finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec)
 • Vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů
 • Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací
 • Snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustanovení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na místo původních sedmi ROPů)
 • Koncepce Jednotného metodického prostředí (zajištění stejných pravidel)

RSS

Dotace pro obce v národních parcích

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro obce národních parcích. Finanční prostředky z výzvy č. 5/2020 Národního programu Životní prostředí jsou určeny na další odstavné plochy a parkoviště navazující na stávající turistickou infrastrukturu, nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, veřejná pítka, požární nádrže, informační tabule či navigační značení. Z prostředků lze také modernizovat pouliční osvětlení šetrné k životnímu prostředí, dovybavit informační centra nebo zpracovat rozvojové dokumenty zaměřené na životní prostředí.

Sdružení místních samospráv pořádá sérii webinářů

SMS ČR s podporou MMR pořádá sérii webinářů "Starostovský informační servis 2020". První webinář na téma "Dotační tituly MMR pro rok 2021, Evropské fondy v novém programovacím období" se konal začátkem listopadu. Hosty webináře byli JUDr. Stanislav Polčák, (europoslanec, člen Evropské lidové strany, předseda SMS), Mgr. Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů), Ing. Miroslava Tichá (vedoucí odboru správy národních programů).

Leták Evropské fondy po roce 2020

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj připravil nový leták Evropské fondy po roce 2020. Ten představí zájemcům hlavní zdroje financování z evropských fondů, o které se budou moci ucházet v programovém období 2021-2027. Leták přibližuje podobu jak programů politiky soudržnosti, tak zdrojů řízených přímo Evropskou komisí nebo iniciativ reagujících na koronavirovou pandemii.

Ke stažení zde. 

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ ONLINE

Salesiánské středisko dětí a mládeže v Českých Budějovicích opět nabízí bezplatnou pomoc s učením a otevřelo program Doučování v online.  Pracovníci, praktikanti a dobrovolníci střediska jsou k dispozici každý všední den od 13:00 do 16:00 ve facebookové skupině DOUČOVÁNÍ Salesiáni pod tímto odkazem https://www.facebook.com/groups/DOUCOVANIsalesiani/.

Národní dotace pro rok 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první národní dotační program pro rok 2021, kterým je Podpora rozvoje regionů 2019+ s alokací 3,011 miliardy korun.

Veletrh URBIS SMART CITY FAIR

Od 2. do 4. září 2020 se na brněnském výstavišti BVV uskuteční veletrh URBIS SMART CITY FAIR, který vytváří prostor pro osobní výměnu názorů a zkušeností mezi zástupci municipalit a experty. Pro účastníky veletrhu je připraven prakticky orientovaný program zaměřený na aktuální výzvy, které nás všechny trápí: sucho, bezpečnost a řízení dopravy, energetické úspory, odpadové hospodářství, poskytování elektronických služeb, datové portály, bezpečnost informační infrastruktury, participace obyvatel či realizace chytré výstavby.

Pozvánka na seminář k 95. výzvě IROP - silnice II. a III. třídy

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky zve žadatele na seminář k 95. výzvě IROP “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV”, která byla vyhlášena dne 3. srpna 2020 v rámci SC 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.

Termín a čas: 21. 8. 2020, 10:0012:00 hodin

Subscribe to