PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027

Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v programovém období jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které tvoří: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Česká republika má v novém programovém období z těchto fondů k dispozici 21 mld. EUR. Podrobné informace o kohezní politice po roce 2020, zaměření cílů politiky a podporované aktivity s přibližnou výší alokovaných prostředků uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj. Možnosti evropských fondů představuje také série podcastů.

Priority politiky soudržnosti v období 2021–2027 tvoří pět cílů politiky, na které navazují specifické cíle v operačních programech.

  • Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa (3,3 mld. EUR)
  • Cíl politiky 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa (5,9 mld. EUR)
  • Cíl politiky 3: Propojenější Evropa (4,6 mld. EUR)
  • Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa (4,7 mld. EUR)
  • Cíl politiky 5: Evropa bližší občanům (0,4 mld. EUR)

ÚZEMNÍ DIMENZE

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

RSS

Státní fond životního prostředí České republiky pořádá týden webinářů pro obce

Ve dnech 10. 1. až 13. 1. pořádá SFŽP webináře pro obce zaměřené na:

  • Vodohospodářskou infrastrukturu – záznam z webináře je pod tímto odkazem;
  • Energetické úspory a obnovitelné zdroje; Ochrana ovzduší, klima a energie;
  • Odpady;
  • Přírodu a krajinu.

Na webináře se nemusíte registrovat, stačí se přihlásit přes MS Teams. Více informací naleznete zde

Absorpční kapacita projektů MAP pro období 2021–2027 v Jihočeském kraji

Nositelé Místních akční plánů vzdělávání (MAP) aktualizují Strategické rámce MAP pro a investiční priority v mateřských a základních školách a v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Jednotná struktura tabulek s přehledem chystaných projektů nám umožňuje průběžně analyzovat absorpční kapacitu MAP v Jihočeském kraji.  Aktuálně investiční rámce obsahují téměř 2 100 projektových záměrů s celkovými výdaji přes 8 mld.

Výzvy z Národního plánu obnovy vyhlásí MPO v lednu 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že první výzvy z Národního plánu obnovy vyhlásí nejpozději v lednu 2022. Plánované výzvy budou zaměřené na následující oblasti: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace, Cirkulární řešení v podnicích, Úspory vody v podnicích, Elektromobilita pro podnikatele.

Sledujte webové stránky MPO, kde naleznete více informací.

Novinky v programu Nová zelená úsporám a v kotlíkových dotacích

Série webinářů Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP) představí novinky v kotlíkových dotacích, podporovaná opatření v bytových a rodinných domech a ukáže a poradí s podáním žádosti o podporu. Akce se konají od 30. listopadu do 8. prosince 2021 na platformě MS Teams a je nutné se na ně přihlásit. Více informací najdete na webu SFŽP.

Pozvánka na Výroční konferenci IROP

Řídící orgán IROP a Centrum pro regionální rozvoj České republiky představí veřejnosti IROP pro období 2021–2027. Výroční konference proběhne online v prostředí Lifesize dne 30. 11. 2021, uzávěrka přihlášek je již 26. 11. 2021. Pozvánka, program konference a přihlašovací formulář jsou k dispozici zde.

Subscribe to
Dotazník

Chceme vám přinášet informace, které jsou pro vás užitečné a smysluplné. Zpětná vazba na naše webové stránky i tipy na akce pořádané Sekretariátem Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje jsou pro nás zajímavými podněty. Vyplněním krátkého dotazníku (stačí vám 3 minuty), nám pomůžete zaměřit naši činnost na témata, která vás zajímají. Děkujeme.