Přejít k hlavnímu obsahu

Domů

AKTUALITY

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE

Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolná platforma partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje v území příslušného kraje, bez právní osobnosti (subjektivity), která nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy a neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů fondů EU v ČR. Činnost a jednání RSK JK upravuje statut a jednací řád.

Regionální stálá konference je založena a řízena na principu partnerství, průběžná komunikace s územními partnery (zástupci krajů, měst, obcí, neziskového, podnikatelského sektoru atd.) je v implementaci regionální politiky státu nezbytná, a proto je platforma RSK pro tyto účely nezastupitelná. Stěžejní témata projednává v pracovních skupinách.

Regionální stálá konference komunikuje, koordinuje, informuje. Vybraná témata s územní dimenzí, do kterých směřuje podpora z fondů EU, definuje v Regionálním akčním plánu, dává doporučení řídícím orgánům prostřednictvím Národní stálé konference. Informuje potenciální žadatele o možnostech financování z fondů EU, z národních a krajských dotačních titulů. Regionální stálá konference také pravidelně monitoruje čerpání fondů EU a naplňování SRR 21+.