Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje

V rámci programového období 20142020 jsou nově uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských strukturálních a investičních fondů do specifických typů území České republiky v souladu s Národním dokumentem k územní dimenzi, které podporují jednak konkurenceschopnost celé ČR a zohledňují regionální konkurenceschopnost, snižování disparit a environmentální udržitelnost.

V jednotlivých územích (krajích) tak dochází k dialogu o územních potřebách a prioritách prostřednictvím partnerské platformy, tedy tzv. Regionální stálé konference (RSK), která se podílí na plánování, přípravě a realizaci územní dimenze na území jednotlivých krajů. Činnost RSK napomáhá ke společné vizi o směřování podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů a přináší výsledky ve formě efektivního zohlednění územních disparit a pozitivních dopadů souvisejících s rozvojovými činnostmi. Na regionální úrovni je zpracován a aktualizován Regionální akční plán (RAP), jehož úkolem je provázat potřeby a rozvojové aktivity jednotlivých aktérů v krajích s aktivitami financovanými prostřednictvím operačních programů a dalších dotačních titulů.

  • Postavení Regionální stálé konference je zakotveno v Dohodě o partnerství, jakožto hlavním strategickém dokumentu ČR pro čerpání finančních prostředků v programovém období 20142020

  • RSK fungují jako platforma pro vzájemný dialog partnerů v regionu a napomáhají lepší koordinaci aktivit v kraji ve vazbě na čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů

  • RSK zajišťují tvorbu a realizaci Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 20142020

  • RSK partnersky spolupracují prostřednictvím svého zvoleného zástupce s Národní stálou konferencí zřizovanou Ministerstvem pro místní rozvoj

Role Regionální stálé konference

Plánování a koordinace

  • definuje společnou představu o potřebách směřování evropské a národní pomoci do území pomocí Regionálního akčního plánu. Spolupracuje s ostatními platformami, které se věnují rozvoji regionu (pracovní skupiny zřízené RSK, strategické expertní skupiny kraje, pakt zaměstnanosti, tým regionální RIS3 strategie).

Iniciace

  • dává doporučení řídícím orgánům prostřednictvím Národní stálé konference pro území a věcné zaměření výzev.

Monitorování a vyhodnocování

  • sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu, průběžně vyhodnocuje plnění Regionálního akčního plánu.

Informování a propagace

  • informuje potencionální žadatele o příležitostech, které evropské fondy pro rozvoj území přinášejí.

Činnost  Regionální stálé konference a její financování z prostředků Operačního programu Technická pomoc, spolufinancovaného Evropskou unií, zajišťuje sekretariát Regionální stálé konference z projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje pro jednotlivé roky.

Členové a stálí hosté Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje

SLOŽENÍ RSK  POČET ČLENŮ
Zástupci Jihočeského kraje             5
Zástupce statutárních měst zastoupených nositelem IPRÚ             1
Zástupci středně velkých měst             2
Zástupci malých měst             2
Zástupce za venkov - SMS ČR             1
Zástupce za venkov - SPOV             1
Zástupce Strategie inteligentní specializace (RIS3)             1
Zástupce krajské sítě MAS             1
Zástupce krajské hospodářské komory             1
Zástupce nestátních neziskových organizací             1
Zástupci akademického sektoru (JČU, VŠTE)             2 
Zástupce Agentury pro sociální začleňování             1
Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR             1
Zástupce Jihočeské centrály cestovního ruchu             1
Stálý host Ministerstva pro místní rozvoj ČR             1
Stálý host Biskupství českobudějovického             1
Stálý host Ekumenické rady církví v ČR             1
Stálý host Centra regionálního rozvoje ČR             1
Stálý host Národního ústavu pro vzdělávání             1

 

Statut Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje

Jednací řád Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje

Výroční zprávy Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje