Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje

V programových obdobích Evropské unie 2014–2020 a 2021–2027 jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí fondů Evropské unie do specifických typů území České republiky v souladu s dokumenty jako jsou Národní dokument k územní dimenzi pro období 2014–2020 a Územní dimenze v operačních programech pro období 2021–2027.

Na implementaci územní dimenze a naplňování akčních plánů realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR 21+) se podílí mimo jiné i Regionální stálá konference (RSK), což je jediné krajské komplexní seskupení partnerů (regionálních i místních) pro komunikaci a implementaci regionální politiky České republiky.

Regionální stálá konference je založena a řízena na principu partnerství, který je jedním ze základních principů poskytování podpory z fondů EU. Pro implementaci regionální politiky státu je průběžná komunikace s územními partnery (zástupci krajů, měst, obcí, neziskového a podnikatelského sektoru atd.) nezbytná, a proto je platforma RSK pro tyto účely nezastupitelná. Prostřednictvím konsenzuálního rozhodování zajišťuje rovné postavení svých členů.
Prostřednictvím svých členů komunikuje a šíří pozitivní dopady podpory získané z fondů EU. Podílí se na publicitě programů a projektů v koordinaci s řídicími orgány operačních programů.

Role Regionální stálé konference

Komunikační, plánovací a koordinační role

  • Představuje komunikační, plánovací a koordinační platformu, která za pomoci Regionálního akčního plánu (RAP) definuje společnou představu o potřebách a směřování vybraných témat, především těch, u nichž bude uplatňován princip územní dimenze a která budou podpořena z fondů EU nebo národních dotačních titulů.

Iniciační role

Monitorovací a vyhodnocovací role

  • Iniciuje sběr, analýzu a syntézu informací potřebných pro vyhodnocení realizovaných intervencí / projektů a monitoruje naplňování SRR 21+.

Informování a propagace

  • Informuje potenciální žadatele o podporu v území kraje o příležitostech, které fondy EU pro rozvoj území přinášejí, případně o dalších možnostech financování rozvoje území kraje z národních či krajských zdrojů.

Činnost  Regionální stálé konference a její financování z prostředků Operačního programu Technická pomoc, spolufinancovaného Evropskou unií, zajišťuje sekretariát Regionální stálé konference z projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje pro jednotlivé roky.

Členové a stálí hosté Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje

Členská instituce/zastoupená tematická oblast Počet členů (zástupců)
Kraj 5
Statutární města zastoupená nositelem ITI/IPRÚ 1
Města (zpravidla okresní města mimo nositele ITI/IPRÚ) 2
Obce a městyse 2
Venkov – SMS ČR 1
Venkov – SPOV 1
Krajská RIS3 strategie 1
Krajská síť MAS 1
Krajská hospodářská komora 1
Nestátní neziskové organizace 1
Akademická sféra 1
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování 1
Krajská pobočka Úřadu práce ČR 1
Česká biskupská konference 1
Další instituce/tematická oblast dle potřeby území kraje v počtu nejvíce 2 2
CELKOVÝ POČET ČLENŮ (ZÁSTUPCŮ) 22

Statut Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje – schválen usnesením RSK JK č. 02/2021/RSK-26 ze dne 24. 8. 2021

Jednací řád Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje – schválen usnesením RSK JK č. 02/2021/RSK-26 ze dne 24. 8. 2021

Výroční zprávy Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje